יום שלישי , 16 יולי 2019
חדשות
You are here: Home » מאגר כתבות

Category Archives: מאגר כתבות

פרס לרב עדס: "הפקתי עניין רב מקריאת הספר"

המקובל רבי יעקב עדס קיבל מכתב מנשיא המדינה שמעון פרס, בעניין ספרו של הרב – "דברי יעקב".

הרב עדס שלח לנשיא את הספר, והאחרון התרשם מאוד וכתב לרב: "הפקתי עניין רב מקריאת הספר, אשר מאגד בתוכו כמה מפרקי המחשבה המבריקים ומלאי החכמה של הרב".

מן המכתב עולה כי אין זו הפעם הראשונה שמקבל הנשיא ספר מידי הרב עדס, וכבר קיבל הנשיא בעבר ספר על הרב אברמסקי זצ"ל, שהרשים גם הוא את הנשיא.

את ספריו נוהג הרב עדס לשלוח למנהיגים ברחבי העולם. גם האפיפיור התרשם מספר ששלח לו הרב, עד שהרב עדס סיפר כי הסיבה לפרישתו של האפיפיור היתה הספר ששלח לו.

להלן נוסח המכתב המלא.

"לכבוד הרב יעקב עדס

מודה אני לכבודו על ספרו "דברי יעקב" אשר העביר אלי הרב בוחבוט, וכן על מילותיו הטובות ואיחוליו החמים.

הפקתי עניין ותלמוד מרובים מקריאת הספר, אשר מאגד בתוכו כמה מפרקי המחשבה המבריקים ומלאי החוכמה של הרב לאורך השנים.

כבוד הרב שליט"א, יצירתך התורנית הייתה ונותרה קשובה לרוח העתות המשתנות והולכות כימות וחיי האדם.

זכרתי ימים מקדם את דמותו של הרב אברמסקי זצ"ל, שספר נוסף אודותיו העברת לי. דמותו הטביעה חותם על היהדות בישראל בכלל ועל עולם התורה והישיבות בפרט, אישיותו ואורח חייו הסגוליות והמפוארות היו עבורי תזכורת לסבי ז"ל.

אני מאחל לעם ישראל שיזכה להפיק חוכמה ודעת ממוצא פיכם עוד שנים ארוכות.

בברכת בריאות ובהוקרה עמוקה, שמעון פרס".

דברי יעקב ותעלומת האיש האגדי

בסיעתא דשמיא

הספרים הפלאיים דברי יעקב ותעלומת האיש האגדי מחבר הספרים
פרק א.

א. תופעה המפליאה בשנים האחרונות את עולם התורה בכלל ועולם
הישיבות בפרט, הוא סדרת ספרי דברי יעקב שנכתבו על ידי הגאון הפלאי רבי יעקב עדס
שליט"א.

ב. מדובר בסדרת ספרים בהיקף עצום של עשרות כרכים גדולים מאוד
עם עמודים מרובים, חלק מהכרכים למעלה מאלף עמודים לכרך, סדרה המקיפה את כל חלקי
התורה. המדור הראשון הוא על ש"ס ופוסקים, והוא מכיל עשרים כרכים. מדור בקבלה
ובו ששה כרכים. מדור על תנ"ך ובו שני כרכים. מדור על אגדות הש"ס ובו שני
כרכים. וכרך נוסף על מחשבה ומוסר. וכרך על עניני בית המקדש. ביחד הם ל"ב
כרכים.
ג. בנוסף לזה עוד סדרה של ששה כרכים קדושת יצחק, שהם הספרים
בקבלה מעשית של הג"ר יצחק כדורי זצוק"ל, המכילים כאלף עמודים
בכתי"ק של הרב כדורי, עם עוד למעלה מאלף עמודים הקדמות וביאורים מהרב יעקב עדס
שליט"א.

ד. ועוד שני כרכים מכתיבתו שיעורים של אביו מרן הגאון רבי
יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב על מסכתות שבת ובבא קמא.

ה. וכרך בשם תורת אברהם מתורתו של מרן הגאון רבי אברהם עדס
זצוק"ל סבו של אביו, שהיה מגדולי בעלי רוח הקודש שבדורות האחרונים [נפטר בשנת
תרפ"ה ותולדותיו כתובים בסוף ספר תורת אברהם] ובספר תורת אברהם נאספו דברי
תורה הכתובים בשמו בכמה ספרים, וצורפו להם מאות עמודים של ביאורים לדבריו.

ו. ועוד ספרים נוספים של גדולי הדור שלפנינו שנדפסו על ידי הרב
יעקב עדס שליט"א עם הוספות וביאורים רבים, והכל ביחד למעלה מארבעים כרכים.
המדובר הוא על כמות עצומה של ספרים, שבכל מהלך הדורות היו פעמים בודדות בלבד בעולם
שנכתבו סדרות ענק כאלו על ידי אדם יחידי. ברור הדבר שכתיבת ספרים אלו נעשתה בעזר
שמיימי עצום ואדיר מהשם יתברך שבלי זה לא יתכן כלל כדבר הזה.

 

פרק ב.

 

א. נחזור לסדרת ל"ב הכרכים של דברי יעקב, מדובר בספרים
שבהם בקיאות עצומה ונוראה הספרים מכילים מאות אלפים [בלא גוזמא] של ציטוטים
וציונים שהם מובאים מכל מרחבי הספרות התורנית בדיוק רב.

ב. אבל החלק היותר חשוב שבסדרת הספרים דברי יעקב הוא שיש בהם
בירורים וביאורים עמוקים בעומק הסברא ובבהירות נפלאה. סוגיות מהחמורות ביותר
בש"ס מתבארות שם בצורה בהירה ביותר ומשמחת את הלב, והדברים מגיעים עד לאסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא בירורי הלכות למעשה בכל חלקי התורה.

ג. הספרים בנויים על פי שיטת רבותינו ראשי הישיבות מעתיקי
השמועה, בדרך הלימוד המקובלת בעולם התורה בימינו, כשכל הסברות הדקות והישיבתות מוסברים
בו בבהירות ובהגיון חותך.

ד. דבר הבולט לעיני כל מעיין הוא השילוב שבין היקף להעמקה,
נושאים מרכזיים בכל סדרי זמ"ן נק"ט (זרעים מועד נשים נזיקין קדשים  טהרות), נפרסים במלא היקפם מכל מרחבי התלמוד,
חידושי ותשובות רבותינו הראשונים, פסקי הטור בית יוסף שו"ע ונושאי כלים, דברי
רבותינו קדמוני האחרונים, ויסודות מעתיקי השמועה ראשי הישיבות, וכל זה מתוך העמקה
נוראה, הסברה בהירה וחודרת הקולעת אל מרכז האמת, המכרזת על עצמה, ומושכת את לב
ההוגים בה.

 

פרק ג.

 

א. מהדברים המיוחדים שבסדרת ספרים זו, שהיא מהיחידות בכל מהלך
הדורות שמקיפות את כל חלקי התורה, דהיינו כל מסכתות התלמוד בבלי, וכן כל מסכתות
המשניות שאין עליהם תלמוד בבלי.

ב. וכן כתובים בכרכים על התלמוד בבלי, ביאורים ובירורים בארבעת
חלקי השולחן ערוך, אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, וחושן משפט.

ג. סדרת הספרים על התנ"ך כוללת ביאורים בכל הפרשיות
שבחמשה חומשי תורה, ובכל ספרי הנביאים וכתובים, ביאורים עמוקים בפשט רמז דרש וסוד.

ד. הספרים על אגדות הש"ס יש בהם ביאורים נפלאים באגדות
שבכל מסכתות התלמוד בבלי, והוא מהווה חיבור מיוחד ועוצמתי, המשובב נפש כל מעיין.
במקומות רבים מביא המחבר מדברי גדולי הפוסקים שלמדו הלכות קבועות ומאוששות מהאמור
באגדות הש"ס, ונושא ונותן בדבריהם, ודן אם מצינו מי שחולק בביאור האגדתא, באופן
שיהא נפק"מ לענין ההלכתי הנלמד ממנה. מקומות רבים מתבארים למעיין על פי
הקדמות יסודיות מתורת רבותינו האריז"ל והגר"א בעניני קבלה ונסתרות
התורה. וכמובן לא נעדרים מקומות שבהם נושא ונותן הספר בביאור דברי הגמ' כשלעצמם,
אם בביאור מקראות על פי האמור בסוגיא, ואם ביאור האמור בסוגיות אחרות.

ה. והספרים בקבלה מקיפים את כל חלקי הקבלה, כרך ענק על קבלת
האר"י, שני כרכים על סידור הרש"ש, שהוא סידור הכוונות של המקובלים, שני
כרכים על קבלת הגר"א, וכרך על שמות הקודש.

ו. תשומת לב מיוחדת מסיבים הספרים בתורת הגר"א, שאמנם
בנויים על דבריו בתורת הקבלה, אך משתלשלים לתורת הנגלה, ומאירים את עינו של כל
לומד. עיקרם הוא ביאור מקיף על ספרי הקבלה של מאורן של ישראל אדוננו הגר"א
זיע"א, שדבריו עמוקים וקצרים מאוד, וכל המעיין בספרים הללו עומד משתאה על
המחזה הנורא הנגלה לעיניו, בהארת משנת רבינו הגר"א, הן בתורת הנסתר והן בתורת
הנגלה. מאות ענינים חדשים הן בנגלה והן בנסתר, שקודם להדפסת ספר זה לא נתפרסמו מהם
באוהלי תורה דברים משמיה דרבינו הגר"א זיע"א, נגלים בספרים אלו מתוך
דברי רבינו הגר"א זיע"א עצמו, על ידי העמקה ועיון בדבריו הקצרים המכילים
עולם ומלואו, כמו שהאריכו בני הגר"א ותלמידו הגדול הגר"ח מולאז'ין
זיע"א, ועל ידי צירוף דבריו מעשרות מקומות אל מקום אחד, מתוך משא ומתן עמוק
בהבנת שיטתו וירידה לעומק דברי קדשו.

 

פרק ד.

 

א. הספרים דברי יעקב נמצאים בבתי מדרשות רבים מאוד בכל רחבי
ארץ ישראל, ונלמדים בצורה רחבה ביותר על ידי רבבות בני תורה בכל העולם בצמאון רב
ורבים מאוד לומדים באופן קבוע ממש בספרים אלו. במקומות תורה מרכזיים המכבדים את
עצמם, מסודרים היטב סדרת הספרים ומוצגים בצורה נוחה ובאופן שימושי וזמין, לציבור
הלומדים הקובעים בהם עיון. חלק מהספרים הנ"ל נמצאים גם בכמה אתרים ברשת
האלקטרונית אבל לא כל הספרים.

ב. בכל סוגי הספרים הנזכרים לעיל שבסדרה, הלימוד בהם מרובה
מאוד, ובעיקר בסדרת הספרים על התלמוד בבלי ושולחן ערוך שהמונים לומדים בהם, וידוע
גם על כמה מגדולי ישראל המובהקים שלומדים בהם פעמים רבות.

ג. גם ספרי הקבלה שבסדרה הנ"ל נלמדים ביותר, ובמיוחד שני
הכרכים על סידור הרש"ש שנלמדים מאוד על ידי המקובלים המתפללים בסידור
הרש"ש שספרים אלו נותנים ביאור מקיף מאוד לכוונות הקבלה העמוקות שבסידור
הרש"ש.

ד. וכן שני הכרכים על קבלת הגר"א, שנלמדים מאוד על ידי
המקובלים העוסקים רבות בתורת הגר"א, שספרים אלו מסייעים רבות להבנת דבריו של
הגר"א, ובעיקר שלהבין מאמר בתורת הקבלה של הגר"א פעמים הכרח גמור לזה
לראות את דבריו בכמה מקומות השייכים לענין זה, וקשה מאוד למצוא את המקומות,
ובספרים הנ"ל מובאים בהמון ענינים דברי הגר"א מהרבה מקומות של אותו ענין,
ומבוארים הדברים וצירופם למערכה אחת.

ה. הספר הנלמד ביותר מכל סדרת הספרים הוא הספר דברי יעקב פרקי
מחשבה, שבו יש עשרה חוברות בענינים שונים בעבודת השם יתברך. הספר נפוץ מאוד ונדפס
פעמים רבות מאוד כשבכל מהדורה יש הוספות חשובות ביותר מקודמותיה. ספר זה גם תורגם
לשפות רבות, אנגלית, צרפתית, ספרדית, רוסית, הונגרית, ואיטלקית, ומתקיימים בהרבה
מקומות בארץ ובחוצה לארץ שיעורים קבועים יומיים ושבועיים בספר זה.

ו. פרט יחודי נוסף שבספר המוסר דברי יעקב פרקי מחשבה הנ"ל
הוא, שכאמור יש בו עשרה חוברות בענינים שונים בעבודת השם, החוברת הרביעית היא
חוברת שמלמדת בפירוש דרכים להשגת כוחות על טבעיים בכלל וכח כתיבה על טבעי בפרט,
והדרכים הכתובות שם הם דרכים שהשתמשו בהם גדולי בעלי הכוחות העל טבעיים שהיו בכמה
דורות שלפנינו, דברים שעברו אצל גדולי ישראל מפה לאוזן במשך דורות, והרבה מהם
עולים על הכתב בספר זה לראשונה.

 

פרק ה.

 

א. וכאן נעבור לחלק שאולי יותר מענין בזה, והוא תולדותיו ודרכו
של מחבר הספר, שידוע ומפורסם בעולם לאיש פלאי. ברצוני להדגיש בזה שכבר נכתבו בעשר
השנים האחרונות כמה מאמרים על הרב בכמה עתונים של חרדים ושל חלונים, אבל הדבר ידוע
שבכל המאמרים יש הרבה פרטים שרחוקים מאוד מהמציאות מסיבה פשוטה מאוד, הרב במשך
שנים רבות נמצא לבדו ברוב שעות היממה בחדר סגור, ועוסק בלימוד תורה וכתיבת הספרים
באין שום אדם נמצא על ידו, וגם בשעות שהוא בקשר עם אנשים רוב הקשר הוא שיעורים
ציבוריים שלא עוזרים לדעת את תולדותיו ודרכיו, מספר האנשים שנמצאים עם הרב בקשר
קרוב ממש ויודעים את סודות חייו וסודות הצלחתו הפלאית הוא מועט מאוד, ובכל הפעמים
שניסו עתונאים להוציא מהם מידע נתקלו בחומה סגורה, כך שנאלצו לקחת את כל הדברים
מאנשים מאוד רחוקים שהמידע שלהם הוא מאוד לא מדויק. השונה במאמר זה שהמידע שבו
נאסף בעבודה מאוד מאומצת של שנים רבות של קשר עם האנשים היותר קרובים אל הרב, וכל
פרט הכתוב בו נבדק היטב פעמים רבות בכל דרך אפשרית כל פרט שלא נתברר היטב נכונותו
הושמט מהכתבה גם אם על ידי זה נגרם שהכתבה חסרה מכמה פרטים שבולט חסרונם.

ב. הרב שליט"א כבר משחר ילדותו בגיל צעיר ביותר של שנתיים
וכמה חדשים הוכר על ידי משפחתו והמכרים לבעל כשרון גאוני ביותר ברמה נדירה מאוד.
יש דוגמאות רבות המעידות על זה, אבל נסתפק באחת מהם. בילדותו היה גר המחבר בשכונת
בית וגן ברחוב ברויאר מספר חמש, החיידר השכונתי כיתות הגן שלו היו במקלט של אותו
הבנין, ולכן כבר מגיל מאוד צעיר הוא נכנס אל החיידר, בגיל של שנתיים וכמה חדשים,
שהיה זה הפתרון הפשוט למצוא עבורו מקום להימצא בשעות שאביו היה מלמד בישיבה ואמו
היתה מלמדת בבית הספר. וכיוון שהוא היה מוכשר מאוד, ניסה המלמד כבר אז ללמדו את
הקריאה, אבל הילד לא רצה כלל להסתכל על האותיות וללומדם. נתייעץ המלמד עם אביו מרן
הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב, למצוא פתרון לדבר אולי
בפרסים וכדומה, האב הגדול השיב שלדעתו בגלל הכשרון המיוחד לימוד האותיות משעמם אותו,
ושיקח חומש בראשית וילמד אותו מיד קריאה שלמה של פסוקים שלמים עם הניקוד, ואכן כך
עשה המלמד, לקח חומש, הראה לילד, והתחיל לקרוא בנחת מתחילת החומש בראשית וכו',
פסוק, והילד אחריו, אחר כך שוב הפסוק, והילד אחריו, וכך בערך עד ויכולו. ואז אמר
הילד מכאן והלאה תן לי לבד, וכך עשה. כך ממש כל לימוד הקריאה לקח לו פחות מרבע שעה,
וזה בגיל שנתיים וכמה חדשים, העובדה הזאת נשמרת בסוד כמוס על ידי היודעים אותה,
אבל כך היה המעשה.

ג. בהיותו בשנה שניה של ישיבה לצעירים, ניגש אביו ראש ישיבת
קול יעקב אל הגרש"ז אויערבאך להתיעץ עמו, שמפני כשרונו המיוחד לא מסתדר הדבר
ללמוד עם בני גילו, ואז יעץ הגרש"ז לאביו להקפיץ את הנער בסיום השנה שני
שיעורים, כדי שיסתדר עם הלימודים בישיבה. וכמובן שאביו היה בעד זה, אבל היו רבנים
בישיבה שהתנגדו לדבר, והקפיצו אותו רק שנה אחת. בסיום אותה שנה שוב הורה
הגרש"ז לאביו להקפיצו עוד שנים, ומפני שבישיבה שם לא רצו, העבירו אותו לצורך
זה לישיבה של אביו להמשיך שם לימודיו.

ד. עברו עוד שנים אחדות, וכשהגיע בערך לגיל עשרים וחצי לקח
הגרש"ז לידיו את הטיפול בעלייתו הרוחנית, וקבע לו סדרי לימוד שונים לחלוטין
מהלימוד הרגיל בישיבות כדי שיתאים לכשרונו, סדר לימוד שבו הספיק תוך זמן קצר יחסית
לסיים את לימוד כל הש"ס בעיון רב מאוד כמה פעמים, ומלבד זה עוד לימודי בקיאות
רבים מאוד עם חזרות במספרים עצומים.

 

פרק ו.

 

א. חשוב מאוד להדגיש שעם היות שהגרש"ז הוא שקבע לו את
סדרי לימודו, והוא זה שבכל הפעמים עמד בתוקף שינצל את כשרונותיו וכוחות נפשו בצורה
החזקה ביותר אף שזה שונה מאוד מהדרך הרגילה, אבל בדרכי הלימוד קיבל הרב יעקב עדס
שליט"א המון מאביו ראש ישיבת קול יעקב, שבמשך שנים רבות נכנס לשיעוריו באופן
קבוע וגם כתב שני כרכים של ספרים משיעוריו.

ב. מלבד זה גם למד רבי יעקב עדס שליט"א כתלמיד אצל אביו
ביחידות שעות רבות בכל שבוע במשך שנים רבות, והיו פעמים שיכלו ביממה אחת ללמוד
ביחד כעשר שעות.

ג. גם בשיעוריו הרבים מרבה רבי יעקב עדס שליט"א מאוד
להביא מדברי אביו בהרבה מאוד סוגיות בתלמוד.

ד. וכן בסדרת הספרים דברי יעקב בהרבה מקומות מובאים דברים בשם
אביו, ומלבד זה הוא רגיל לומר לתלמידיו שיש דברים רבים שכתובים בספרי דברי יעקב
שהם בעצם דבריו של אביו ומה שלא כתבם בשמו הוא מפני שיש דברים ששמע ממנו וזוכר את
הדברים אבל שכח ששמע אותם ממנו מרוב הלימוד המרובה ביחד שנים רבות.

ה. עד היום פעמים רבות שהם מדברים ביחד בדברי תורה בסוגיות
רבות בש"ס והוא נחשב לחשוב ביותר שבתלמידיו של אביו.

ו. מלבד אצל אביו ואצל הגרש"ז למד רבי יעקב עדס
שליט"א אצל עוד גדולי תורה רבים מאוד, ומהם יש להזכיר את הגאון רבי מאיר
ברנסדורפר ז"ל דיין בעדה החרדית שאצלו עשה בתוך אברך שימוש בהלכות רבות מאוד
ביורה דעה.

ז. כמו כן יש להזכיר את זקן המקובלים הגאון רבי יצחק כדורי
ז"ל שאצלו היה רבי יעקב עדס שליט"א פעמים רבות וקיבל ממנו הרבה דברים
חשובים מאוד שדרכם הצליח מאוד בפרט בלימוד הקבלה.

ח. יש לציין שעם פטירתו של רבי יצחק כדורי זצוק"ל הפציר
פעמים רבות בנו רבי דוד ברבי יעקב עדס שליט"א שיבוא לישיבת נחלת יצחק להיות
ראש הישיבה וממלא מקום של אביו בכל הענינים, תפקיד שרבים מאוד היו מוכנים לעשות
הכל כדי לקבלו, אבל רבי יעקב עדס שליט"א סירב לדבר מפני שפחד מאוד שזה יפריע
לו בלימודים הפרטיים שלו.

ט. עם כל זה משתדל רבי יעקב עדס שליט"א לסייע לישיבת נחלת
יצחק במה שיכול, ופעמים רבות מאוד מסר שם שיעורים ושיחות מוסר בחול ובשבתות מהכרת
הטוב להרב יצחק כדורי ז"ל על כל הטוב שהטיב עמו.

י. מלבד זה מצוי הרב שליט"א בקשר מתמיד והדוק עם שאר
גדולי וחכמי ישראל שליט"א.

 

פרק ז.

 

א. שבע שנות אברכותו הראשונות של הרב שליט"א, היו שנות
אורה ושמחה, הרב ישב בביתו והגה בתורה הקדושה בשקידה עצומה יומם ולילה, בבית
ששכינה שרויה בו, ושלום ושלוה שוכנים בארמונותיו.

ב. בשנים אלו בא לידי ביטוי דרכו הנעימה והיחודית של הרב
שליט"א בין אדם לחברו בחיי המשפחה, במהלך וסדר מופתי של בית שלם, המסור כולו
לתורה ולרוממות קודש, בלב שמח ובאחדות דעים.

ג. באותם שנים כתב הרב כמות אדירה של מאות אלפי דפים, ערוכים
ומסודרים בסדר מופתי, באלפי מחברות ומאות קלסרים, עמוסים בחקירות ודיונים, ביאורי
סוגיות עמוקות והצעות שיטות ראשונים ואחרונים, חקרי דין מחודשים ופסקי הלכה, עיוני
עומק פלאים הזורעים אור חדש בסברא ישרה מאירה וחודרת, תוך סלילת מסילות חדשות
בהבנה חודרת ומעמיקה, בכל מרחבי התלמוד והפוסקים.

ד. לעת עתה ראו רק חלק מכתבי אותם שנים את אור הדפוס במסגרת
סדרת הספרים הפלאיים דברי יעקב על מסכתות הש"ס, ועוד רבים המה בכתובים.

ה. לכל אורך השנים נלחמו נגד הרב קבוצת אויבים אכזריים, שחיפשו
בכל כוחם להציק ולהפריע, ולגרום נזק ככל שביכולתם. מרן הגרש"ז אויבעראך
זצוק"ל אשר היה מעורב כולו במהלך הענינים, אמר בצער שמעולם לא ראה תלמיד חכם
נרדף בצורה אכזרית שכזו.

ו. יצויין כי מרן הגרש"ז אויברעאך זצוק"ל דיבר
בחריפות רבה בענין זה, וכה היו דבריו חוצבי הלהבות, כי כל מי שיעזור לרבי יעקב עדס
שליט"א יעזרו לו מן השמים, וכל מי שיזיק לרבי יעקב עדס ילחמו בו מן השמים.
במהלך השנים התקיימו דבריו בצורה פלאית, שאי אפשר לתארה במלים, וכידוע לכל הסובבים
והמקורבים של הרב.

ז. זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל, שהיה עוקב
בהתענינות מרובה אחר צעדיו של האברך הקדוש, אמר כי העוזרים לרבי יעקב יתברכו,
והמזיקים לו יהא להם מפלה חמורה בעניני קדושה.

ח. בשנים הראשונות לא השפיעו הרדיפות על הבית עצמו, אולם עם
הזמן החלו האויבים להתנהל במגמה להפריע את חיי המשפחה, באופנים ובדרכים בזויות
ואכזריות.

ט. באותם ימים קשים עמד מרן הגרש"ז אוירבעאך זללה"ה
לצידו של רבי יעקב כצור חלמיש, ניוט ופעל ככל אשר ביכולתו לסדר את המצב, והדריך את
רבי יעקב בכל צעד מה עליו לעשות, כל הנהגתו ומעשיו של רבי יעקב באותה תקופה היה אך
ורק מה שהורה ופסק מרן הגרש"ז אוירבעאך זצוק"ל, ובמשך תקופה ארוכה הצליח
למנוע מן האויבים לפגוע בשלימות הבית הגדול הזה. אך בחצי שנה האחרונה לחייו של
הגרש"ז אוירבעאך הגיעו הדברים עד כדי כך, שהגרש"ז אוירבעאך שראה את המצב
הורה לרבי יעקב כי עליו לעזוב את הבית לתקופת מה עד אשר יסתדרו הענינים וירגעו
הרוחות, כי אין שום אפשרות להמשיך בצורה ובאופן שבו הענינים מתנהלים.

י. אחר פטירתו של הגרש"ז אוירבעאך התגברו הרדיפות מאוד, והאויבים
הקשים חזרו לפעול ביתר תקיפות ובצורה קשה יותר ויותר, עד שחזר להיות פירוד ממושך.

יא. בכל אותה תקופה השקיע רבי יעקב כוחות אדירים לחזור לחיות
בביתו, ולהגיע לידי שלום ושלוה. שום דבר לא עמד נגד עיניו בטירחותיו ובמאמציו
לסידור הדבר, לא הסתכל כלל על ביטול תורה ועל שאר כל השיקולים האחרים, השקפת חייו בענין
זה תקיפה ואיתנה, שהמטרה הקדושה ביותר היא העמדת הבית היהודי, ואין מאמץ שאינו
כדאי למען זה. אך האויבים היו תקיפים ונוקשים, ומנעו בכל כוחם כל אפשרות להביא את
הדברים לידי סידור, עד לנתינת גט.

יב. זמן קצר אחרי הסיום הקשה, הגיעו אל רבי יעקב האנשים הרעים
שידם במעל, כשהם מספרים על מחלות קשות וכל מיני תקלות שקרו אצלהם תיכף הצלחת
מעשיהם הרע, ובפיהם בקשה לסליחה ולתפילה, פגעו בהם דבריו הברורים של אותו זקן מרן
הגרש"ז אוירבעאך זצוק"ל.

 

פרק ח.

 

א. הנקודה המרכזית בכל ענינו של רבי יעקב הוא התמדה פלאית
ביותר תוך כדי ריכוז עצום וחזק מאוד.

ב. תלמידי חכמים שלמדו בתקופת לימודו בישיבת קול יעקב, שאז היו
שנים שלמד בבית המדרש ולא בחדר סגור, היו מספרים איך שראו בעיניהם אותו יום יום
לומד שעות על גבי שעות רצופות בריכוז עצום ונורא.

ג. והיו שעקבו אחריו וראו איך שהיה ממעט בשינה פעמים עד כדי
להסתפק בשינה של כשעתיים עד שעתיים וחצי ביממה, ועם כל זה היה כמעט כל לימודו
בעמידה ובקולי קולות, בהתגברות עצומה ועזה בלא שום סימני עיפות.

ד. כמו כן הם שמו ליבם שאף על פי שבמשך כל זמן לימודו היתה
גמרא פתוחה על הסטנדר, אבל היו זמנים שרוב לימודו היה בעל פה בלא להביט אף לרגע
בגמרא.

ה. באותם שנים היו בחורים ניגשים לשאול אותו שאלות בלימוד,
ונדהמו מידיעתו העצומה בעל פה בלא לפתוח שום ספר כמעט בכל נושא תורני שדברו אתו
כאילו למד אותו עכשיו ממש.

ו. כדאי לציין בהקשר לזה לדבריו בספר דברי יעקב למסכת זבחים
בדף מ"ט ונ' ששם טורח להסביר באריכות את לשון הגמרא, מה שלא רגיל כל כך
בספריו להאריך הרבה בביאור לשון הגמרא, ובסוף הכרך בביאורי אגדות לזבחים דף
מ"ט ונ' כתוב שם הסיבה שהוצרך לזה, מפני שבדף נ' עמוד ב' יש שם חצי עמוד שהוא
החצי עמוד שכפי הנראה הקשה ביותר בכל התלמוד בבלי [המכיל למעלה מעשרת אלפים חצאי
עמודים] ללמדו בעל פה כלשונו בלא שום דילוג והוספה, וכדי להקל על לימוד עמוד זה
בעל פה נכתב הביאור עליו.

 

פרק ט.

 

א. במשך שנים רבות מגיעים אליו מכל הארץ ומכל העולם אנשים רבים
לבקש ברכות ותפילות, והוא מברך ומתפלל על כל המבקשים.

ב. בשנים האחרונות מגיעים מידי יום עשרות של פניות לתפילה ולברכה,
מיהודים טובים הצריכים ישועה, הן בארץ ישראל והן בהמון פזורת ארצות הגולה. האנשים
הסובבים את רבי יעקב עדס שליט"א ראו בעיניהם מאות מופתים, ישועות שמעל דרך
הטבע, ותפילות שנענו באורח פלאי ביותר, הן בעניני פקידה לילדים, הן בעניני זווגים
ושלום בית, הן בעניני תפילות על ילדים שיחזרו לדרך הישר, הן בעניני מסחר ופרנסה,
הן בעניני בריאות ורפואה, והן בשאר כל מיני ענינים.

ג. במקרים רבים מובן היטב על פי נוסח וסגנון התגובה, אימתי
והאם נפעלה ישועה. המקורבים לרב מספרים נפלאות על דיבורים ברורים וחד משמעיים,
אודות ישועה שנפעלה, או תפילה שהתקבלה, כמסופר על גדולי הצדיקים מדורות קודמים.

ד. אמנם באופן חריף מאוד הרב איננו מוכן אף פעם ליטול כסף עבור
זה, היו פעמים שרצו על ברכות ותפילות לתת לו סכומי עתק ממש, והוא בשום אופן לא
מסכים.

ה. הנמצאים אותו, יודעים לספר על סיפורי מופת פלאיים מאוד,
ורבים מאוד היכולים להכיל כרכים רבים, אבל בהוראתו מסתירים את הדברים מאוד.

ו. פעמים שהרב מתפלל על נושא במשך זמן מסויים, ולפתע מפנה את
המבקש לקבל ברכה מאיזה צדיק או רב וכו', המקורבים יודעים שהישועה כבר נפעלה, והרב
מבקש להעלים את כוחו ולתלות את הישועה באותו צדיק או רב, להסתיר ככל האפשר את כוחו
גדול.

ז. קורה שאחר ברכה קצרה נכנס רבי יעקב עדס שליט"א לכמה
שאלות ממוקדות על תוכן הענין והמצוקה, ואז מצביע על איזה פעולה שכדאי לעשות כדי
לפתור את הבעיה בדרכי הטבע, המקורבים יודעים שבדרך כלל מדובר בסגולה מלובשת בלבוש
טבעי, אחרי מעקב רב שנים הם קובעים, שלא קרה פעם שעשו את עצתו, ולא נושעו באופן
פלאי ובלתי מוסבר.

ח. דברים מבהילים התרחשו אצל הרב שליט"א בהוראות עתידיות,
כמה פעמים שהרב שלח לאנשים בכירים מאוד להודיע על איזה דבר מסויים שעל ידי תיקונו
כדת וכהלכה יתרחשו מאורעות פלאיים, או ימנעו נזקים מסויימים שלא בדרך הטבע, בכל
הפעמים שצייתו להוראותיו התקיימו כל דברי קדשו בדיוק נמרץ ובצורה מפליאה.

ט. בהיות רבי יעקב בעיר חברון באיזור מערת המכפלה לתפילות,
נוכחו גם אנשים מאומות אחרות הנמצאים שם בניסים פלאיים שנעשו על ידי תפילותיו
וברכותיו, ונתקדש ברבים שם שמים ותורת ישראל על ידי זה. ברוך מרזל איש חברון,
הפגיש אנשים עם קצין צבא דרוזי משם, שאירע לו נס פלאי ביותר, שלדעתו היה על ידי
ברכה שקיבל מרבי יעקב עדס שליט"א.

י. אבל מה שיותר מזה הוא תפילותיו כחזן, שהמונים מספרים ששינו
את כל מהות ודרך חייהם לטובה על ידי שהתפללו אתו פעם אחת או כמה פעמים בתפילות
ממיסות לב מעומק הלב ומעומק הנשמה בדביקות נוראה מאוד ובשפיכת הלב לפני קונו, ויש
אנשים רבים שהיו חילונים גמורים ועל ידי זה הפכו להיות שומרי תורה ומצוות באופן
מלא.

יא. הרב שליט"א עובר לפני התיבה כשליח ציבור במנין ותיקין
בכותל המערבי, תפילותיו בוקעות רקיעים ועולות לפני אבינו שבשמים, תוך כדי נוגעות בלבות
ציבור המתפללים עמו, המרגישים במוחש את כוחה של התפילה, וטועמים טעם של חטויי
וריצוי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

 

פרק י.

 

א. מלבד לימודיו הפרטיים וכתיבת הספרים, מוסר במשך עשרות שנים
רבי יעקב עדס שליט"א שיעורים בכל חלקי הש"ס ושולחן ערוך, וכבר מסר במהלך
השנים אלפי שיעורים בזרעים מועד נשים נזיקין קדשים וטהרות או"ח יו"ד
אהע"ז וחו"מ, וכן שיחות מוסר רבות מאוד המעוררות את השומעים בצורה עצומה.

ב. בדרך כלל סירב לתת להקליט את שיעוריו, אבל יש פעמים שהצליחו
לשכנעו להקליט, ובפרט אנשי מערכת קול הלשון, ועל ידי זה יש במערכת כל הלשון כמה
מאות של שיעורים ושיחות מוקלטים ממנו, אבל זה חלק קטן מאוד ממה שנאמר, וגם בדרך
כלל השיעורים שברמה יותר גבוהה הם יותר סגורים ולא מוקלטים.

ג. בולט במיוחד השיעור בהלכות החמורות של יו"ד ח"ב,
הנמסר מידי שבוע בהיכל כולל חזון איש הישן. השיעור נמסר לקבוצה מופלגת של עשרות
אברכים תלמידי חכמים מחשובי היכלי התורה בבני ברק, בעומק הסוגיות החמורות של
המסכת, בסידור שיטות הראשונים העיקריות בכל נושא ונושא, ובדברי הטור והבית יוסף
השולחן ערוך והנושאי כלים, לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא בעומק העיון וההבנה.

ה. כמו כן מתקיימים באופן קבוע שיעורי סוגיות לציבור בני תורה,
בהם שוטח הרב מערכת ענק באחת מסוגיות הש"ס הסבוכות במלוא העיון וההיקף,
שיעורי גמרא לציבור הרחב, והמה על סדר מסכתות הש"ס לפי סדר הדף היומי, בהם
מעמיד הרב את צורתא דשמעתא בתוככי הסוגיא כצורתה, ובדרך כלל מגיע בהם גם לעניני
הלכה למעשה, ושיעורי מחשבה והדרכה בעבודת השם. השיעורים  נמסרים לציבור מסולתה ושמנה של עולם הישיבות
והיכלי התורה הידועים והמפורסמים לתהילה.

ו. המשתתפים הרבים בשיעורים מעידים, כי לא התועלת העולה להם
אינה רק בחומר הנלמד בשיעור, אלא בשיטת הלימוד, צורת ניתוח מרכיבי הסוגיא, הגישה
המשולבת של עיון נוקב וחודר עד השיתין עם היקף עצום של בקיאות מדהימה בסוגיות
התלמוד הנוגעות לענין הנלמד, בדברי המפרשים ראשונים ואחרונים, בשיטות הפוסקים
בשו"ע ונו"כ, ובתשובות גדולי המשיבים בספרות השו"ת.

 

פרק יא.

 

א. עם היות רבי יעקב ראשו ורובו כולו בעולם התורה החרדי ביותר,
והציבור הקרוב אליו הוא ציבור רב מאוד של בני ישיבות, חלק מועט מזמנו נותן למצוות
קירוב הלבבות של הציבור החילוני, להחזירם בתשובה על ידי אמירת דרשות לציבור הרחב.

ב. דרשותיו ידועות כדרשות עמוקות והגיוניות, ששינו את דרכם של
אנשים רבים, ויש כיום מאות משפחות שבעברם היו חילונים וכיום הם שומרי תורה ומצוות,
שהחלק העיקרי של חזרתם בתשובה היה על ידי שמיעת דרשות של רבי יעקב עדס שליט"א
חלקם בהיותם בדרשות שלו ממש, וחלקם על ידי שמיעת דרשות של בדיסקים או בכל אמצעי
התקשורת הקיימים כיום, שהוכנסו אליהם הרבה דיסקים עם דרשות ממנו.

ג. חלק מספריו של הרב נמצאים באתר אינטרנט – נקודה תפילות
נקודה נאט.

ד. כמו כן יש שיעורים משודרים ותפילות באתר – נקודה יוטיוב
נקודה קום שיעורי רבי יעקב עדס שליט"א.

 

פרק יב.

 

א. מיסודי משנתו של הרב שליט"א הוא העזרה לזולת, נשיאה
בעול עם חברו, גמילות חסד, חיזוק ועדוד, נתינה וצדקה.

ב. מסירות נפשו של הרב למען הזולת הוא בהפלגה שאי אפשר לתאר
במילים, משפחות רבות של קשי יום, חסרי כל, השרויים במצוקה שנראית כמעט בלתי פתירה,
קיבלו ממנו יחס, עזרה, תמיכה נפשית ותמיכה חומרית, עצה והכונה, עדוד ונוחם, מה
שכלל גם העברת סכומי כסף גדולים שהושגו על ידו במאמצים מרובים, עד שמצבם השתפר והתייצב,
וזכו לחיים טובים ומאושרים.

ג. תדיר חוזר הרב ואומר בשם רבינו החזון איש ז"ל שהמעלה
הגדולה של האדם הוא לעבור את החיים בלא לפגוע בשום יהודי, דמותו של רבו הגדול
הגרש"ז אוירבעאך ז"ל מוצגת על ידו כמחייב לכל יהודי, עד כמה צריך ליתן
נפשו לטובת חברו.

ד. יצויין בזה דבר פלא, שהזדמן כמה פעמים לאנשים שאינם שומרי
תורה ומצוות לחזות מקרוב בפעולתיו למען הזולת, והדבר השפיע עליהם עמוקות, עד כדי
שינוי כל דרכם למוטב, בשמירת תורה וקיום המצוות.

ה. הרב שליט"א מדגיש תמיד כי האדם מצווה על חסד ונתינה
בעיקר בקרב אנשי ביתו הקרובים, ואכן הוראותיו בעניני שלום בית, ובכל הנוגע לחינוך
הבנים, כולם הולכים בנתיב הנתינה והחמלה, ומכוונים את האדם למסירת נפש להיטיב עם
הזולת ולרצות אותו, לתת טעם טוב לשני, ולראות איך לגרום לו שמחה ונחת רוח. רבים
ששיחרו את פני הרב שליט"א בבקשת ברכה ותפילה על עניני שלום בית או חנוך
ילדים, קיבלו מהרב שליט"א עצה והכוונה ששינתה את כל המצב לטובה, ונפשות רבות
ניצלו על ידי כך.

 

פרק יג.

 

א. בדרשותיו מרבה הרב שליט"א לדבר על שני נקודות מרכזיות,
ענין וחשיבות הדביקות בהשם, והדרכה וחינוך לעזרה ותמיכה בזולת. בפרק זה יובאו
מדבריו בענין החסד והעזרה לזולת ובפרק הבא מדבריו בענין הדביקות בהשם.

ב. הרב שליט"א מדגיש שמיסודי היהדות הוא מצוות שבין אדם
לחברו, דהיינו להשתדל להיטיב לזולת ולהיזהר לא לגרום סבל לזולת וכמו שאמרו בגמ'
במסכת יבמות שרחמנות וגמילות חסדים הוא מתכונותיהם של ישראל עיי"ש דברים
נוראים בענין זה.

ג. הרב שליט"א מתריע שודאי כל יהודי רוצה להטיב לזולת
ושלא לגרום סבל לזולת מכל מקום שני שגיאות מצויות בענין זה שגורמות להרבה בני אדם
להיכשל בענין, האחת הוא שהנה הרבה פעמים האדם משתדל לעשות דבר טוב עבור השני ולא
עולה הדבר בידו ונראה לו שנמצא שבזבז כוחו לריק וזה מרפה את ידו מלהמשיך במעשים
כאלו.

ד. ודבר זה שגיאה גדולה הוא וראיה לדבר שהרי מצינו באברהם אבינו
שטרח בהאכלת המלאכים כמבואר בתחילת פרשת וירא ומבואר בגמ' בבבא מציעא פרק שביעי
שבזכות זה זכה שכשהיו צאצאיו בני ישראל במדבר ארבעים שנה ירד להם מן ועוד ענינים
עיי"ש הרי שקיבל על מעשיו אלו שכר עצום שמליוני בני אדם קיבלו בדרך נס מן
השמים מאכלם יום יום במשך ארבעים שנה [וזה אינו כל השכר ועוד שכר עצום חוץ מזה יש
ואכמ"ל] והנה כשאברהם האכיל המלאכים בפשוטו לא היה כאן באמת הטבה שהרי מלאכים
אינם צריכים לאכול אלא שהוא לא ידע בתחילה שהם מלאכים וכיוון להאכילם ועל ניסיון
זה להיטיב זכה לשכר כל כך גדול

ה. ובביאור הדבר אמאי על נסיון להיטיב אף על פי שלא הצליח
להיטיב יש שכר כל כך גדול היה אפשר לפרש שהוא משום שעכ"פ רצון טוב ומאמצים
מתוך רצון טוב יש כאן אבל החפץ חיים כתב שיש כאן עוד ענין יותר גדול מזה שהנה כבר
ביארנו לעיל שסדר הבריאה הוא שכפי הפעולות בעולם הזה כך נפעל בעולמות העליונים
ושוב לפי העולמות העליונים יש תוצאות בעולם הזה וביאר החפץ חיים שבשעה שיהודי
בעולם הזה משתדל לעשות חסד בין עלה הדבר בידו ובין לא עלה הדבר בידו הוא מעורר את
מידת החסד בעולמות העליונים ועל ידי זה יש הטבה גדולה לכל עם ישראל נמצא לפי זה
שאף פעם אין כזה דבר שאדם השתדל לעשות חסד ולא עלה הדבר בידו אלא תמיד כשהשתדל
לעשות חסד פעל על כל פנים להרבה ענינים אחרים חסד על ידי שעורר בעולמות העליונים
את מידת החסד ומכל מקום הביא החפץ חיים מחז"ל שבמקום שכן הצליחו מעשיו המצוה
והשכר יותר גדולים עיי"ש

ו. והדבר השני שעלולים לטעות בו בענין הרצון להטיב ולמנוע סבל
הוא שמתיחסים רק לדברים גדולים ולא לדברים קטנים כגון שיש אנשים שמאוד נמנעים
מלצער את הזולת בצער גדול אבל מצער קטן אינם נמנעים ובאמת צריך מכל צער לזולת
להיזהר וכתב החזון איש בקובץ אגרות שלצער בדיבור אפילו צער מועט ואפילו לזמן קצר
הוא איסור דאורייתא עיי"ש דבריו והנה דבר זה קשה מאוד להיזהר ממנו וצריך ממש
שימת לב גדולה להיזהר ממנו אבל הוא חיוב גדול להשתדל בזה ואשרי מי שזוכה להיזהר
בזה באופן מוחלט

ז.  וכן לאידך גיסא לענין ההטבה לא רק כשבידו להטיב
טובה גדולה לזולת מצוה לעשות כן אלא אף בדבר מועט

ח. הרב שליט"א רגיל להזהיר, שהרבה פעמים אצל בן אדם שהוא
נמצא באיזה מצוקה נפשית מאיזה סיבה שהיא ובצורת החיים של ימינו הוא דבר מצוי מאוד,
ואף שכלפי חוץ הרבה פעמים אין זה ניכר אבל בתוכו פנימה ליבו שבור לרסיסים ואדם
שפוגע בו אפילו פגיעה קלה יכול לצערו צער גדול מאוד מפני שזה מצטרף לצער הגדול שיש
לו בלאו הכי וכן לאידך גיסא הזוכה לשמחו אפילו על ידי דבר קטן שינה הרגשתו בשינוי
גדול מאוד.

ט.  ומעשה אצל החזון
איש שהיה אדם שהיה מתייעץ עמו בכל מיני ענינים מעסקי עולם הזה שלו ואף על ענינים
פעוטי ערך מפני שהיה קשה לאותו אדם להכריע לבד והספקות היו מטרידים אותו מאוד
והחזון איש היה משיב לו על כל דבר ופעם אחת התנצל אותו אדם לפני החזון איש על
שמבטלו מענינים חשובים בשביל דברים פעוטי ערך והשיב לו החזון איש שבאמת אף אותם
שבאים לשאול אותו על ענינים גדולים מאוד שבעניני עולם הזה כגון קניית דירה
וכיו"ב עיקר הטובה מה שהוא עושה להם אינו מה שמסתדר להם אותו הענין שמסופקים
בו אלא עיקר העזרה עבורם הוא מה שמתיישבת דעתם על ידי עצתו ואם כן בזה אין הבדל
בינם לבין אותו השואל שליישב דעתו נצרך לענות לו אף על ענינים פעוטים ויש ללמוד
מעובדה זו כלל גדול שמלבד שהמצוה להטיב ולמנוע סבל הוא אף בדברים קטנים עוד יש בזה
שהרבה פעמים באמת אינם כלל דברים קטנים אלא דברים גדולים כיון שלזולת ענין זה
מצערו מאוד או משמחו מאוד.

י. לבני תורה חובשי ספסלי בית המדרש, רגיל הרב שליט"א להזכיר,
שענין המצוות שבין אדם לחברו הוא גם ברוחניות שמצוה גדולה לעזור למי שצריך עזרה
ברוחניות וכגון שיודע מחברו שאינו מבין טוב סוגיית הגמרא וצריך עזרתו הוא מצוה
גדולה לעזור לו ומבואר בחז"ל שעל ידי זה זוכה גם העוזר עצמו להצלחה גדולה
בלימודו.

יא. ומוסיף הרב דבתורת הקבלה מבואר שיש עשר ספירות ואחת מהם
היא ספירת החסד ופעולות הספירות העליונות תלויות הרבה במעשיהם של עם ישראל כמו
שמבואר באריכות בספר נפש החיים מהג"ר חיים מוואלוז'ין זצוק"ל ובשעה שאדם
עושה חסד עם חברו נעשה על ידי זה שני דברים האחד מתעוררים בשמים האורות העליונים
השייכים לספירת החסד ועל ידי זה נעשה שפע רב בכל העולמות המביא ברכה לעם ישראל
והשני אדם זה שהוא זה שעורר את מידת החסד נעשה צינור אל אורות אלו ועל ידי זה באים
האורות השייכים למידת החסד בעניניו.

יב. ובדרך זו מסביר הרב שליט"א את גודל החשיבות להתמסר
לעשיית חסד גם במקום שהדבר קשה וצריך עבורו מסירות נפש, שכאשר אדם עושה חסד בזה
מעורר בשמים את האורות השייכים לספירת החסד וכנ"ל אמנם יש ספירה עליונה מאוד
הנקראת כתר שהיא רחמים עליונים בלי גבול ולמעלה מכל טבע וכאשר האדם משתדל למעלה
מדרך הטבע לעזור לאחרים בזה מעורר את האורות השייכים למידת הכתר ועל ידי זה בא שפע
הרבה יותר גדול של רחמים מן השמים וכשאדם עושה למעלה מכוחו עבור הזולת יש בזה
בחינה של עשיה למעלה מדרך הטבע.

יג.  ובגמרא במסכת שבת
דף קנ"ו ע"ב איתא ומדרבי עקיבא נמי אין מזל לישראל דרבי עקיבא הויא ליה
ברתא אמרי ליה כלדאי ההוא יומא דעיילה לבי גננא טריק ליה חויא ומיתא הוה דאיגא
אמילתא טובא ההוא יומא שקלתה למכבנתא דצתא בגודא איתרמי איתיב בעיניה דחיויא לצפרא
כי קא שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה אמר לה אבוה מאי עבדת אמרה ליה בפניא
אתא עניא קרא אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא וליכא דשמעיה קאימנא שקלתי
לריסתנאי דיהבית לי יהבתיה ניהליה אמר לה מצוה עבדת נפק רבי עקיבא ודרש וצדקה תציל
ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה ע"כ.

יד. והנה באמת נראה להדיא מלשון הגמ' שבכל מצוות צדקה יש כח זה
אבל מכל מקום בלא למעט בכח זה בכל צדקה יש להוסיף שהיה אצלה בזה בחינה מסוימת של
צדקה למעלה מדרך הטבע שהרי אם כולם היו טרודים בהמולת החתונה עד שלא שמעו כלל את
קולו של העני ודאי שהכלה עצמה טרודה ובכל אופן היה לה את הרגישות לשים לבה לראות
אם יש שם מי שסובל וגם בדרך כלל רחוק הדבר שהכלה תתן את האוכל ששייך לה עצמה ולכל
היותר תאמר למישהו שידאג לעני והיא לא עשתה כן אלא טרחה בעצמה ונתנה את האוכל שלה
עצמה וזה סיבה ביותר לזכות לחסדים עליונים מן השמים למעלה מדרך הטבע.

 

פרק יד.

 

א. בענין וחשיבות הדביקות בהשם, רגיל הרב שליט"א להקדים לבאר
את מהות נשמת היהודי, כי הנה האדם מורכב מגוף ונשמה מהו הגוף כל אדם רואה ומבין אך
מהי הנשמה היא חידה גדולה וכדי להבין זה צריך להקדים במשל מהשמש וקרני השמש אם אדם
מניח קרש באמצע קרני השמש אחרי הקרש לא קיימים קרני השמש [עכ"פ אותם החלקים
בקרניים הנראים לעין פשוטה] והסיבה לזה הוא מפני שכל המציאות של קרני השמש זה רק
היניקה וההימשכות שיש להם מן השמש וכיוון שהקרש אינו נותן להם לקבל מהשמש ממילא
אינם קיימים.

ב.  מסביר הרמח"ל
בספר אדיר במרום שזה גם המהות של הנשמה שהיא שפע רוחני שנמשך מהשם יתברך וכל
המציאות של הנשמה זה רק השפע שהיא מקבלת מהשם יתברך ואין עוד דבר מלבד זה בנשמה
ולכן הנשמה היא כל כך רוחית בלא תפיסה גשמית כלל.

ג.  על פי זה מבאר הרב
שליט"א שבאמת לנשמה אין שום נטיות לרע, כי הרי שפע רוחני מהשם יתברך ודאי הוא
טוב לגמרי, והכח הרע של האדם אינו מהנשמה עצמה אלא מכוחות רוחניים המתלוים אל
הנשמה ועלולים חס וחלילה לפתות את הנשמה לרע אבל הנשמה בעצמה אין בה צד של רע כלל
ועיקר.

ד. עוד מוסיף הרב שליט"א כי הנה בעולם קיימים שני סוגי
דברים הסוג הראשון כמו ברזלים ואבנים שלקיומם אין צריך מזון והסוג השני כמו צמחים
ובעלי חיים שלקיומם צריך מזון אם נניח כבש בלא מזון במשך תקופה מסוימת ימות הכבש
מפני שנפשו תצא ממנו ואחרי כן גם גופו ירקב.

ה.  האדם כמובן גם הוא
מסוג השני הצריך מזון אמנם לא רק גופו של האדם צריך מזון אלא גם נשמתו של האדם
צריכה מזון אבל המזון של הנשמה איננו מזון גשמי אלא מזון רוחני ובלא מזון זה הנשמה
נמצאת בתחושת רעב ואם נמשך מצב זה של חוסר מזון לנשמה תחושת הרעב של הנשמה מתגברת
עד למצוקה נפשית. ואמנם האדם יכול להסתיר מעיני הבריות את המצוקה הנפשית הזו אבל
בתוך לבו הוא מודע היטב למצוקה זו כך שנוצר מצב שאצל רוב האנשים בעולם יש לכל אדם
שני תפקידים בחיים בראשון הוא מצליח ובשני הוא כמעט תמיד נכשל התפקיד הראשון שבו
לפעמים הוא מצליח הוא לשכנע את הסובבים אותו שנשמתו נמצאת במצב שמחה ואושר והתפקיד
השני שבו כמעט תמיד הוא נכשל הוא לשכנע את עצמו שנשמתו נמצאת במצב של שמחה ואושר.

ו.  הדרך היחידה לפתור
באמת את הבעיה הזו הוא לתת לנשמה את המזון שלה אלא שלצורך זה כמובן צריך לברר מהו
המזון של הנשמה

ז.  ואת התשובה לזה כתב
דוד המלך בספר תהילים מזמור מ"ב שכתוב שם כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי
תערוג אליך אלקים צמאה נפשי לאלקים לקל חי מתי אבוא ואראה פני אלקים פירוש הדברים
שמסביר דוד המלך שהמזון שצריכה הנשמה ושאליו צמאה הנשמה הוא לקבל אור רוחני מאת
השם יתברך וכל זמן שחסר זה לנשמה מרגישה הנשמה כמו איל צמא שמסתובב במדבר ומחפש
מעין של מים זכים לשתות מהם.

ח.  וכאן מגיעים לשאלה
המרכזית איך באמת משיגים את האור הרוחני הזה מהשם יתברך, אשר אור זה הוא המזון של
הנשמה התשובה לזה מתחלקת לשני חלקים שבעצם משלימים זה את זה

ט.  האחד הוא הקשר
הנפשי עם השם יתברך המתבטא בדיבור אתו וכמו לדוגמא ספר תהילים שכתב דוד המלך הכולל
בקשות להשם יתברך והודאה להקדוש ברוך בלשונות רבים ומגוונים המלאים בהשתפכות הנפש
להשם יתברך [ועיין בשו"ת נודע ביהודה בדבריו שם למי שחיפש ריבוי תחנונים
ותשבחות להשם יתברך והשיבו שאין יותר טוב בזה מספר תהילים].

י.  והשני הוא הקשר עם
התורה שנתן השם יתברך לעם ישראל וענין הקשר עם התורה שצריך לידע שהתורה אינה רק
ספר חכמה בלבד אלא גנוז אור רוחני מהשם יתברך בתורה שעל ידי שאדם מתקשר עם התורה
ממילא הוא מקבל מאור זה.

יא.  והקשר עם התורה
מורכב גם כן משני חלקים המשלימים זה את זה והוא לימוד התורה וקיום התורה בכל רגע
שאדם לומד את התורה הוא מביא אור רוחני מהשם יתברך על נשמתו ובכל רגע שאדם מקיים
מצוה של התורה בין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות שבין אדם לחברו בין מצוות
שבעשיה כגון הנחת תפילין או עזרה לזולת ובין מצוות שבחוסר עשיה כגון הימנעות
מאכילת חזיר והימנעות מפגיעה בזולת באותה שעה מביא האדם אור רוחני מהשם יתברך על
נשמתו.

יב.  ונשאלת השאלה אם
כך הם פני הדברים אם כן מדוע הרבה בני אדם טוענים שהם ניסו ללמוד תורה או לקיים
דברים מהתורה ולא הרגישו את האור הזה או בניסוח אחר של השאלה מהי דרך לימוד התורה
וקיום התורה שבה כן ניתן להבטיח את הרגשת האור העליון הזה.

יג.  התשובה לענין
הנ"ל שורשה הוא שעיקר אור זה מאיר אל הנשמה והנשמה בעולם הזה נמצאת בתוך מסך
של הגוף שבמידה חלקית מונע מן הנשמה את הרגשת האור הזה. משל למה הדבר דומה לאדם
שעבר ניתח עם הרדמה מקומית וביקש ממנו המנתח לחתוך חמש ס"מ נוספים יותר ממה
שצריך לרפואתו ורוצה זה המנתח למטרה אחרת אם האדם הוא כסיל יסכים לזה מפני שטוען
שבלאו הכי מכח ההרדמה המקומית אינו מרגיש מאומה אבל אם האדם הוא חכם אינו מסכים
לזה מפני שמבין שאחרי שעה כשיתעורר מההרדמה כל ס"מ נוסף שחתוך גורם כאב קשה
מאוד וכך גם הנשמה כאן בעולם הזה נמצאת במסך הגוף שהוא כאילו מרדים אותה ולכן אין
את הרגשת האור במילואה ורק אחרי הפטירה שאז נפרדים הגוף והנשמה זה מזה אז כל מצוה
שאדם עשה בחיים ויצרה המצוה אור עליון מלוה אור זה את הנשמה ולצד שני כל עבירה
שאדם עשה פצעה את הנשמה ואז מרגיש את זה האדם היטב

יד.  אבל הנידון שלנו כאן הוא לא לעולם הבא אלא
בעולם הזה האם יש דרך להרגיש את האור העליון הבא מלימוד התורה וקיום התורה ומהקשר
הנפשי במחשבה ובדיבור עם השם יתברך והתשובה לזה הוא שכן אפשרי הדבר ומשום שאף על
פי שהמסך של הגוף מאפיל על הנשמה מלהרגיש את האור במילואו אבל חלקים מהאור ניתן
להרגיש גם בעולם הזה אלא שהם מועטים וכדי שיוכל האדם להרבותם ולהרגיש באופן מרובה
ובעוצמה חזקה מאוד את האור יש שני עצות הדרך האחת הוא שאם מרבה האדם מאוד בלימוד
התורה ובקיום המצוות בזה אף על פי שהאור הבא מכל לימוד ומכל מצוה רק מעט ממנו
מורגש בעולם הזה אבל על ידי הצטברות של האורות נעשה הדבר מורגש בצורה חזקה.

טו.  והדרך השניה
להרגיש היטב את האור העליון הזה היא יותר קצרה בהרבה אך היא צריכה שימת לב היטב
ולהבין אותה צריך להקדים הקדמה שכמו שבדברים הגשמיים פעולות מעשיות פועלות דברים
כגון אדם לוקח קרש ושובר אותו נעשה מקרש גדול שני קרשים קטנים או לצד שני אדם לוקח
שני קרשים קטנים ומחבר אותם על ידי פטיש ומסמרים נעשה משניהם קרש יחידי גדול כך
ממש באורות הרוחניים הבאים מהשם יתברך אל הנשמה יש כח למחשבתו של האדם ובפרט
למחשבה מרוכזת לפעול פעולות באורות אלו.

טז.  ולעניננו בשעה
שאדם לומד תורה או מקיים מצוה אם יתרכז האדם במחשבתו באותה שעה ויתבונן קודם
בעוצמתו הגדולה של השם יתברך שהוא בורא כל העולם ומהוה הכל ויכוין האדם במחשבתו
שלימוד זה שלומד עכשיו או מצוה זו שמקיים עכשיו תהיה צינור רוחני שדרכו תתחבר
נשמתו להשם יתברך ודרכו יבוא שפע רוחני ואור עליון מהשם יתברך לנשמתו יש כח למחשבה
זו לפעול באמת את הפעולות הרוחניות האלו ובלימוד תורה ובקיום מצוות באופן זה בזמן
מועט יכול האדם להרגיש באמת את האור העליון.

יז. והנה דברים אלו יש להאריך בהם הרבה, ואכן הרב שליט"א
בדרשותיו ובמאמריו מסביר הרבה את מהות הדברים ואת הדרכים להשיגם, וכאן הובאו רק הדברים
באופן כללי, והמתבונן בהם יראה איך על ידם אפשר לו לאדם להגיע אל האור האמיתי
ולהתענג בעולם הזה על הקשר הנפשי עם השם יתברך.

עולם כזה פלאי לא יכול להיווצר לבד

בסיעתא דשמיא.
לכבוד ידידי היקר אליהו יצפן.

אף שהאמונה בהשם יתברך היא דבר ברור ופשוט ומכיר אני אותך שברורה לך תמיד האמונה מאוד מאוד, מכל מקום כפי שסיכמנו הנני להעלות על הכתב כמה דברים בעניין זה שיוכלו להועיל לכמה ידידים שלך שצריכים חיזוק בדבר זה. כמובן שהדברים שכתובים כאן במכתב הם מאוד חלקיים מפני שרציתי לקצר כמה שיותר והדברים בשלמותם הם ארוכים מדי בשביל מכתב זה.

פרק א.
א. ראיות האמונה הבסיסיות של הדת מחולקים לשניים. החלק הראשון: הראיה שיש בורא לעולם והחלק השני" הראיה שתורת ישראל ניתנה על ידי הבורא.

ב. הראיות לחלק הראשון דהיינו למציאות הבורא עדיין אינם מהוות ראיה לחלק השני דהיינו לתורה, אבל הראיות לחלק השני מלבד היותם ראיה על תורת ישראל יכולות להוות ראיה גם על החלק הראשון.

פרק ב.
א. הראיה הפשוטה למציאות הבורא היא שלא יתכן בריאה ובפרט כל כך פלאית בלא שיהיה בורא, ולדוגמא אדם מצא ברחוב ארנק מלא בכסף וחפצי ערך ולקחו לעצמו. עצרוהו השלטונות בתביעה של גניבה, שלא השיב את האבידה. אם יטען להגנתו שלדעתו הארנק וכל תכולתו נעשו מעצמם ודאי שלא תתקבל טענתו. על אחת כמה וכמה שעולם כזה פלאי לא יכול להיווצר לבד.

ב. ודוגמא קטנה ביותר לפלאיות הבריאה: כיום יודעים שכוס מים אינה סתם כוס מים, אלא המים שבכוס מורכבים ממיליארדי מולקולות של מים שכל אחת מהם מורכבת מכמה אטומים ומערכת זו מורכבת מניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים ויש בזה חלקים שעומדים וחלקים שמסתובבים במהירות עצומה ואפשר לפרק את הנ"ל לעוד חלקים וכוחות שאין כאן המקום לפרטם. ונמצא שבתוך כוס מים פועל בית חרושת יותר משוכלל מבתי חרושת המשוכללים ביותר בעולם.

ג. על אחת כמה וכמה דברים יותר מורכבים מכוס מים כמו מוח האדם. כל מי שמבין בידע החדיש בעניין מוח האדם ומבין במחשבים יודע בעניין היחס בין המחשב הכי משוכלל שיש בעולם לבין המוח של האדם הכי פרימיטיבי שיש בעולם, שההפרש לטובת מוח האדם הוא הרבה יותר גדול מההפרש שבין מנוע של מכונית סוסיתא הישנה ביותר לבין המנוע של מטוס קונקורד המשוכלל ביותר. ואם על המחשב הכי פשוט לא מוכן שום אדם לקבל הנחה שנעשה מאליו, איך יוכל לקבל כזה דבר על מוח האדם?

ד. ראיה זו היא כל כך פשוטה עד שקשה להבין איך הרבה בני אדם לא חושבים עליה כלל ואם חושבים עליה דוחים אותה בדחיות של שיבוש והתשובה לזה כתובה בתורה בפרשת שופטים "כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים". ושואלים המפרשים למה כפלה התורה את הדבר בשני לשונות "יעוור עיני חכמים" ו"יסלף דברי צדיקים". ומתרצים המפרשים שהוא מפני שכאשר הדיין לוקח שוחד שתי טעויות קורות לו: גם את המציאות הוא לא רואה נכון וגם את ההלכות השייכות למציאות הוא לא רואה נכון.

וכך בענייננו רוב בני אדם כשבאים לדון על האמונה הם משוחדים לצד של הכפייה, מפני שהם יודעים שאם יחליטו על נכונות האמונה יש דברים בחיים שלהם שהם יצטרכו לשנות ולפעמים קשה להם השינוי. לכן הם מעקמים את שכלם מלראות את האמת. והעצה לזה היא שהבן אדם יפריד בדעתו את הדברים ויחליט: עכשיו אני רוצה תחילה לדון באופן מופשט האם יש בורא לעולם בלי להתחשב במה שאם תהיה ההכרעה שיש בורא לעולם אני צריך לשנות דברים שקשה לי לשנותם. כשאדם יחשוב בצורה כזו הוא יגיע למסקנא האמיתית.

ה. דברתי פעם עם אדם בענייני אמונה והוא התווכח נגד האמונה בצורה תקיפה ביותר. אמרתי לו: "תהיה אמיתי עם עצמך, אם כל מה שהתורה הייתה דורשת ממך היה שני דברים קלים. הראשון, כל שבת בבוקר להתפלל חמש דקות והשני כל שבת בצהריים למשך חמש דקות לא להדליק אש וזהו. מה אז היית אומר על הראיות לאמונה שדברנו עליהם האם הם מוכרחות לחלוטין". הוא התבונן כמה דקות ואמר "אתה צודק".

פרק ג.א. ומה שבשנים האחרונות יש משתבשים לחשוב כאילו הרעיון של המפץ הגדול יכול לפתור את הבעיה הזו הוא חוסר הבנה מוחלט במהות של התיאוריה של המפץ הגדול [אין כוונת הדברים כאן להכריע בשאלה של נכונות התיאוריה של המפץ הגדול, אלא רק כוונת הדברים לומר שגם אם נקבל את התיאוריה הזו כאמיתית אין זה מהוה שום חולשה לראיה המוכרחת שיש בורא לעולם].

ב. ויש להביא כאן לצורך זה קצת הסבר על המפץ הגדול [וכמובן שההסבר הוא חלקי ביותר מחוסר מקום]. העולם מחולק לשני סוגי דברים: כוח הנקרא אנרגיה וחומר הנקרא מסה. התיאוריה של המפץ הגדול מבוססת על הנחה שכמות עצומה של אנרגיה הופכת למסה ושכך הייתה ההיווצרות של העולם, שהיה התפרצות עצומה של אנרגיה ומכח זה נעשה כל המסה של היקום כולו.

ג. כשנתבונן בדברים נראה שדבר זה לא רק שלא מקטין את הראיה המוכרחת שיש בורא לעולם, אלא מגדיל את הראיה הזו. משל לדבר: עשו פעם התחרות בעלת פרסים למי שייצר את המחשב הכי משוכלל שיש בעולם. הגיעו שני מדענים אל סיום התחרות. הם יצרו, כל מדען מהם לבדו, מחשב שהוא המשוכלל ביותר שיש בעולם.

והמחשבים של שניהם הם באותה רמה בערך, רק שהיה הבדל משמעותי באופן עשייתם: שהראשון הביא מחשב גמור שבנאו באומנות עצומה, ואילו השני הביא גוש אבן שזורק אותו בקרקע ועל ידי המכה שמקבל גוש האבן נוצרות בו בשרשרת כמה פעולות עד שזה הופך להיות מחשב משוכלל באותה רמה של המחשב שעשה המדען הראשון. ברור שהעוצמה של המדען השני היא יותר גדולה מהראשון כיון שלא יתכן מושג כזה שאבן תתהפך בדרכים טבעיות על ידי מכה למחשב משוכלל ביותר. אלא ודאי שהוא בנה את האבן הזו בצורה מיוחדת ומתוחכמת עם כוחות חשמליים וכיו"ב שעל ידי נתינת מכה נעשים מיליוני פעולות בזו אחר זו בשרשרת עד שנעשה המחשב המשוכלל.

ד. וכך גם בעניין של בריאת העולם. כבר הוסבר לעיל שהמציאות של העולם וביותר הפלאיות העצומה שבו מכריחה שיש בורא לעולם. ואם נאמר שהאופן שנעשית הבריאה אינו באופן ישיר, אלא שהיא תוצאה של התפרצות עצומה של אנרגיה שמכוחה נעשה כל החומר שביקום, צריכים אנחנו לשאול את עצמנו שאלה פשוטה: אם כך איך נבראו מיליארדי סוגים של נבראים בצורה מתוחכמת ביותר, כמו מספר עצום של סוגי צמחים ומספר עצום של סוגי דגים וכן הלאה, ושבכל סוג יש כל כך הרבה דברים פלאיים והרי היה צריך מהתפרצות זו של האנרגיה להיברא דבר אחיד פשוט, כמו להיות הכל אדמה וכיוצא בזה. והתשובה לשאלה זו: שאנרגיה כללית זו שהתפרצה הייתה מורכבת ממיליארדי סוגים פרטיים של אנרגיה המסודרים בצורה מתוחכמת ביותר להיותם ביחד אנרגיה כללית המתפרצת, ואחרי התפרצותה כשנעשית האנרגיה לחומר גם כן מתפרט החומר למיליארדים רבים של פרטים.

פרק ד.א. ויש להתייחס כאן לשאלה שכתובה בעניין זה בכמה ספרים בעניין האמונה. היא כתובה גם בספר חזון איש "אמונה וביטחון". כתוב שם את התשובה לשאלה זו, אבל במהדורה הרגילה של הספר לא נדפס הסעיף הזה ונמצא זה רק במהדורה שנדפסה בספרי חזון איש על הש"ס בסוף הכרך של טהרות, בפרק ראשון אות ט` ובמהדורה שלפני הוא בדף ש` טור ב`.

ב. ואני מעתיק לך את דבריו. כתב שם: "ויש מבעלי דמיון השואלים מה נרוויח אם נסכים שיש להעולם ממציא, אחרי שהננו מוכרחים להסכים שבורא עולם נמצא ואין עת להתחלתו ומציאותו נצחית והרי הדרא קושיא לדוכתה (והרי חוזרת הקושיה למקומה): איך אפשר לנמצא בלא הויה?

אבל אין לדמיון בינה כי כל נמצא שיש לו מידה וקצב אורך ושטח אנו מציירים בדעתנו העדרו וכל הנמצאים בסוג הזה בהכרח שיש עת למציאותם ויש להם התחלה וכל שיש לו התחלה יש לו הויה וכל שיש לו הויה יש לו מהוה.

אבל יש נמצאים שאין להם לא מידה ולא שטח והם נמצאים בחיוב ולא יצויר בהם העדר והן המושכלות, כמו ב` פעמים ב` הם ד`, וכמו המושכל שהאלכסון עודף על האורך וכיוצא בהן מן המושכלות שאין למושכל מושגים ממושגי גוף ואין עת למציאותן ולא נולדו מעולם ולא ימותו לעולם. ואין מציאותן נרגשות רק בנשמה שניתן לאדם להבין ולהשכיל ונמצא כזה הוא מציאותו יתברך, ממציא כל הנמצאים, אך אין ליצור שום מושג ממהותו כי הוא יתברך בעל כח ובעל בחירה יודע כל יצוריו ויודע מעשיהם ויודע צורכם וכל המתרחש עמהם ומהוה את כל הנעשה בכל העולמות ברצונו יתברך כי כל הנעשה ברצונו יתברך קשורה ואין כל פעולה זולתו יתברך". עכ"ל (עד כאן לשונו).

ג. ויש פרט בדבר שצריך להסביר את כוונתו לקורא כדי שלא יבוא לידי טעות והוא שאין כוונת דבריו ח"ו (חס ושלום) להשוות את מציאות הבורא למציאויות שהם רק השכלה שהזכיר בדוגמא כמו שהאלכסון יותר מן האורך, שהרי בפירוש כתב באריכות בסיום דבריו שמציאות הבורא היא מציאות ממשית ורק מכיוון להביא דוגמא לעניין הפרטים שעליהם דיבר בתירוצו לשאלה.

ד. והנה מלבד התשובה על השאלה הכתובה בדבריו כתובים בדבריו עוד כמה דברים חשובים בעניין הקשר של השם יתברך לבריאה. והמתבונן היטב בדבריו יבינם.

פרק ה.

א. הראיה לאמיתות של מתן תורה הוא שבתורה כתוב סיפור העובדה של מתן תורה עם כל האירועים העל טבעיים שכתובים עליו בתורה [וגם שאר הדברים היוצאים מדרך הטבע בצורה חריפה שאירעו בתקופת יציאת מצרים ובהיותם במדבר דהיינו קריעת ים סוף וירידת המן והליכת באר המים אתם ועוד הרבה מאוד דברים פלאיים המבוארים בתורה] כדבר שנעשה בפני מיליוני אנשים, דהיינו כשש מאות אלף גברים למעלה מגיל עשרים כשנוסיף על זה את הנשים הרי זה בערך מליון ומאתיים אלף וכשנוסיף על זה את הצעירים למטה מגיל עשרים ואת הערב רב שעלו עמם הרי זה יותר משני מליון בני אדם.

ב. לא ניתן במציאות להמציא סיפור שכאלו נעשה בפני מיליונים, מפני שכל השומע ישאל: אם כן איך לא שמעתי את זה משאר המיליונים? ובפרט שהתורה אינה סתם סיפור דברים אלא סיפור דברים המחייב בהרבה מאוד הוראות ואדם לא יקבל את זה אם הסיפור היה מכחיש את עצמו. וכולם יודעים שהתורה עם סיפור זה נמצאים בעם ישראל שנים רבות מאוד בשנים הרבה יותר קרובות מהיום לזמן שעליו מסופר סיפור זה, כך שלא ניתן בשום אופן להמציא סיפור כזה.

ג. בדתות האחרות סיפורי הפלאות המסופרים הם סיפורים על דברים שנעשו בפני אנשים בודדים או שאדם סיפר על עצמו, שזה דברים שניתן להמציא.

ד. וזו כנראה הסיבה ששניים מהדתות הידועות היום בנו את שורש דתם על השורש של עם ישראל עם מתן תורה ורק את המשך הדרך סילפו ושקרו כדי שהקומה הראשונה של הדת שלהם יהיה דבר מבוסס. אבל את ההמשך הם ממשיכים בצורה ממש מצחיקה וזו הסיבה ששני דתות אלו באמת מלאות במשך שנים רבות שנאה איומה לעם ישראל, לרבות הריגות המוניות של יהודים. מפני שהיות עם ישראל שבו הייתה קומה ראשונה זו ושבעם ישראל גם ההמשך הכל אמיתי והגיוני, הרי זה מטיח בפני דתות אלו את השקר שבדתות אלו.

ה. וגם על ראיה זו צריך האדם לחשוב באופן הגיוני בלא שוחד כמו שנתבאר לעיל בסוף פרק שני. וכל המתבונן יבין את ההכרח שבדבר ויש עוד הרבה להאריך בעניין של פרק זה, אבל כיון שכבר נתארכו הדברים בפרקים הקודמים הוכרחתי לקצר כאן מאוד מאוד ואקווה שבהזדמנות אחרת אוכל להאריך יותר ותעיין בספר שנתתי לך ששמו "התקרבות להשם" מה שכתוב שם בפרק חמישי וזה שייך לדברים שכאן.

ובסיום הדברים ברצוני להעתיק לך קטע מדברי החזון איש בעניין רגשות האדם בשעה שזוכה לאמונה השלימה. כתב בספר "אמונה ובטחון" פרק א` אות ט`: "כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם וכל תענוגי בשרים חמקו עברו ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה וכאילו פירשה מהגוף העכור ומשוטטת בשמי שמים ובהעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש – כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דביקות האדם ליוצרו יתברך", עכ"ל (עד כאן לשונו).

ויהי רצון שנזכה כולנו תמיד לאור האמיתי של האמונה ושנזכה שהאור הרוחני שנמצא בתורה יאיר לתוך הנשמה. ואז הנשמה תקבל את העוצמה האמיתית שרצון השם יתברך שיהיה לנשמה. וכשאדם זוכה לזה, נדבקת נשמתו בהשם יתברך, לא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה. וזה התענוג היותר גדול ששייך בעולם, וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים במזמור מ"ב "כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלקים, צמאה נפשי לאלקים לקל חי. מתי אבוא ואראה פני אלקים". ובכלל הייתי מציע לך שכדאי מאוד שתשתדל בלי נדר כל יום לקרוא את פרק זה, דהיינו את פרק מ"ב מספר תהילים, שזה יעורר בך את רגשות הצימאון של הנשמה להשם יתברך.

הוצאת זרע לבטלה

[חלק א]

שאלה
לכבוד  הרב … בתחילת דברי אלו הנני לומר שקשה לי לכתוב מפני ריבוי רשעותי בכלל ובענינים דקדושה בפרט והלואי שאזכה לחזור בתשובה …

א. על דבר שאלתו לבאר לו דברי חז"ל בתלמוד בבלי מסכת נדה דף י"ג ע"א וע"ב שכתבו שם דברים נוראים בחומר איסור הוצאת זרע לבטלה וכן בשו"ע באהע"ז סי' כ"ג מבואר דברים נוראים בחומר איסור זה ושואל להבין מהו הטעם לחומר איסור זה

ב. ועוד רוצה להבין מהו שהגדירו חז"ל איסור זה כרציחה והוקשה לו מהו הדמיון בין זה לזה 

תשובה
ג. הנה תחילה אומר שמכתלי מכתבו ניכר שכהוגן שאלתו שבין אם יבין ובין אם לא יבין בכל אופן מאמין הוא באמונה שלימה בדברי חז"ל הנ"ל אלא שכדרכה של תורה רוצה להבין הדבר יותר וגם שמקוה שעל ידי שיבין ביאור הדבר יתעורר יותר לזהירות בענין זה ובתשובה לשאלתו הנה בעזהשי"ת בהמשך הדברים יוסבר בביאור דברי חז"ל אך הנני להקדים שכל ההסבר דלקמן הוא רק חלק מן ההסבר ויש בזה עוד טעמים והסברים שאין כאן מקום לפורטם

ד. והסבר הדבר מבואר בתורת הקבלה בספר שער הכוונות דרושי קריאת שמע שעל המיטה דרוש ז' [דף נ"ו טור ב' בדפוס הרגיל] וספר זה הוא מתורת האר"י זצ"ל וכתבו תלמידו רבי חיים ויטאל זצ"ל ואכתוב בעזהשי"ת הדברים בתוספת ביאור והוא דהצורה שברא הקב"ה את העולם הוא שכל פעולה שעושה האדם בעולם הזה פועלת תוצאות בעולמות העליונים [וכמבואר באריכות בכמה מקומות בחז"ל והאריך בזה בספר נפש החיים בשער א' בפרקים הראשונים] והנה בפעולה של יציאת זרע מגוף האדם אחת מהתוצאות שנעשות בעולמות העליונים הוא שיוצאת נשמה מאוצר הנשמות והנה אם יציאת הזרע הוא בזיווג כראוי שנוצר ממנו גוף נכנסת נשמה זו בתוך הגוף הנוצר וזהו בן אדם חי [ואין כאן המקום לבאר מה נעשה בזיווג שלא נולד ממנו בן אדם] אבל אבל אם יציאת הזרע נעשית בעבירה של הוצאת זרע לבטלה גם בזה יוצאת נשמה מאוצר הנשמות אך במקום להינתן בגוף של בן אדם יוצאת הנשמה מאוצר הנשמות אל הקליפות ומתחבר בה כח רוחני מזיק ונעשה לה כגוף ולכן נחשב זה כענין רציחה מפני שהאסון שנעשה לנשמה להינתן בתוך מזיק ולהיות נשמתו הוא אסון עצום כרציחה וגם במהותו הוא כענין רציחה שהוא נוטל את הנשמה מהמקום שהיתה בו ונותנו במצב אחר ומצב אחר זה הוא קשה ומר לנשמה בצורה שלא ניתן לתאר במילים עכ"ד ספר שער הכוונות בקצת תוספת ביאור

ה. ודע עוד שמבואר בספרים הקדושים שכל עניני הצלחת האדם בעולם הזה בין ברוחניות ובין בגשמיות תלויים בשפע רוחני שמושפע אליו מן השמים ולכל אדם יש בכל זמן שיעור מסוים כמה שפע יושפע אליו ותלוי זה בהרבה גורמים כמה שפע יושפע ועל כל פנים משפע זה שמושפע אם נכשל האדם בהוצאת זרע לבטלה ולא עשה תשובה הרבה פעמים המזיקים הנ"ל שנשמתם באה על ידו לוקחים מהשפע הרוחני ועל ידי זה נחסר לאדם השפע והרבה מאוד סבל נגרם על ידי זה רחמנא ליצלן

ו. ועיין עוד בחומר איסור זה בזוהר בפרשת וישב דף קפ"ח ע"א ובזוהר בפרשת ויחי דף רי"ט ע"ב והובא מזה בבית יוסף באהע"ז בסי' כ"ג דף מ"ה ע"ב ובחדש עמ' רכ"א ובבית יוסף באהע"ז בסי' כ"ה בבדק הבית דף מ"ו ע"א ובחדש עמ' רכ"ד [ובטור החדש שם בעמ' רכ"א בהגהות והערות אות ו' העתיקו לשונות הזוהר הנ"ל עיי"ש]

[חלק ב]

א. ובהיות שעכשיו אנו בימי השובבי"ם שכפי שמקובלנו מרבותינו עיקר מה שצריך התעוררות בהם הם שני ענינים והם הענין הנ"ל ואיסור נידה מהראוי לכתוב כאן איזה דברים בענין איסור נידה וצריך לדעת שאיסור נידה הוא בין בבחורה ובין בנשואה וכל הבחורות נידות וכתב החפץ חיים במאמרו בענין איסור נידה ידוע לכל איש אשר עוון נידה אינו רק לאו כמו אכילת חזיר וכדומה אלא הוא עוון כרת והוא על האיש והאשה יחד שלא ישלימו שנותיהן חס וחלילה ואפילו אם זכויותיהן יתרבו שיתלו להם להאריך ימיהם אבל נפשם נכרתת מצרור החיים שהוא אבדן נצחי להנפש ועל זה נאמר הכרת תכרת הנפש ההיא מלפני והיינו כיון שהקב"ה מלא כל העולם שוב אין מקום להנפש הזה [אם לא כשיעשה תשובה] ומה נורא העונש הזה רע הוא אלף פעמים אף מעונש מוות שהוא רק מיתת חיי הזמן וזה מיתת חיי עולם וכל זה הוא אחר שיקבלו עונש הגהינם הנורא שיורדים קודם לשאול ונידונים שם ביסורים מרים על כל פעם ופעם שעברו עכ"ד ועוד האריך שם על הסכנה שיש באיסור זה לילדים של הנכשלים ועיי"ש עוד דברים חמורים

ב. עוד כתב החפץ חיים שם שעוד על האנשים לדעת דבר הידוע לכל בן תורה כי איסור נידה הוא בכלל איסורי עריות שהוא מהדברים שנאמר עליהם יהרג ואל יעבור והיינו שהאיסור כל כך חמור עד שהוא ביהרג ואל יעבור ומחויב כל איש ישראל למסור נפשו להריגה ולשריפה שלא לעבור על זה והוסיף החפץ חיים וביאר יסוד גדול שכשציותה התורה על איסור נידה יהרג ואל יעבור זה לא רק ציווי שכך חייב לעשות אף במחיר חייו אלא מלבד הציווי יש בזה גם עצה והוא שהפגם מאיסור נידה הוא כל כך גדול שכדאי ועדיף לו למות מאשר לעבור על זה עכ"ד החפץ חיים

ג. ולהבין דבריו נמשיל משל שני אנשים נסעו ברכב מעיר לעיר ואירעה תאונה והראשון נהרג והשני יצא שלם והגיע לעיר האחרת ושם נכשל באיסור נידה השני הזה ניזוק והפסיד הרבה יותר מאשר ניזוק והפסיד זה שנהרג

ד. ומהראוי פה לעורר דבר שיש טועים בו והוא שאף על פי שהכרת שבאיסור נדה הוא רק על איסור ביאה אבל ההלכה של יהרג ואל יעבור מבואר בחפץ חיים בספר גדר עולם במאמר חתימת הספר שהוא אפילו על חיבוק או נישוק בלבד של נידה אפילו על זה לבד יש החומר שצריך ליהרג ולא לעבור עכ"ד וכפי שהובא לעיל ההסבר מהחפץ חיים והמשל להסביר דבריו גם בזה שניים שנסעו והראשון נהרג והשני נשאר שלם ונכשל אחר כך בחיבוק בלבד של נידה או נישוק בלבד אף בזה ניזוק השני יותר מהראשון שנפגמה נפשו על ידי חיבוק או נישוק זה יותר מאשר על ידי מיתה

ה. והנה דבר פשוט וברור שלא רק בימי נדתה האשה נדה אלא גם אחר כך כל זמן שלא טבלה במקוה כראוי אחרי סיום נידתה בזמן הראוי כפי ההלכה לטהרה מנידתה ויש בה כל חומרות הנ"ל והאדם המשכיל יתן את כל הדברים הנ"ל על ליבו לדעת להסיר עצמו מדרכי מוות וללכת בדרכי החיים [מה שכתב החפץ חיים כדבר פשוט שאיסור נידה גם הוא ביהרג ואל יעבור כשאר עריות עיין בספר תורת היחוד פרק א' הערה ב' מעמ' י' עד עמ' י"ג שהאריך בראיות לזה והביא כן מהרבה מאוד פוסקים קדמונים ואחרונים] וכל אשר נכשל באיזה מהדברים הנ"ל ימהר לשוב בתשובה על מעשיו ויסלח לו

[חלק ג]

א. והנה אחר שנתבאר באריכות לעיל בענין איסור הוצאת זרע לבטלה מהראוי לבאר בדבר שאילת רבים כיצד עושים תשובה על איסור זה מפני שהדברים ידועים מהזוהר הקדוש והובאו דבריו בפוסקים שקשה לעשות תשובה על דבר זה ותחילה צריך להביא מה שכתב בספר ראשית חכמה בשער הקדושה דחלילה לחשוב שאי אפשר כלל לעשות תשובה על חטא זה שודאי אפשר ורק שצריך יותר תשובה לזה מכמה סיבות

ב. והנה עיקרי התשובה ידועים בפוסקים שהם חרטה ווידוי והזהירות לעתיד בזה וצריך לידע מה שכתב בספר שערי תשובה לרבינו יונה שלכל תשובה תימצא סליחה אלא שיש הרבה דרגות של סליחה וכפי העוצמה של התשובה כך העוצמה של הסליחה והיינו דיש חרטה קטנה בצער קטן ויש חרטה בצער עצום וכמובן שחרטה בצער גדול יותר מכפרת וכן יש וידוי פשוט ויש וידוי מעומק הלב וכן יש קבלה לעתיד קלושה ויש החלטה חזקה ותמיד יש סליחה אבל עוצמתה תלוי בעוצמת התשובה ומפורש ברבינו ניסים גאון שאף אם אחר התשובה חזר ונכשל הועילה התשובה [ומה שברמב"ם בהל' תשובה כתב בזה עד שיעיד עליו יודע תעלומות אין כאן מקום להאריך בדבריו אבל המקובל מרבותינו בזה הוא כדברי הרבינו יונה שלכל תשובה תימצא סליחה ושיעור הסליחה הוא בעוצמת התשובה ואפשר ליישב זה עם דברי הרמב"ם ואכמ"ל]

ג. עוד מקובלנו מרבותינו שהתיקון הגדול לחטא זה הוא ההתחזקות בלימוד התורה ויש לזה הרבה ראיות והסיבה שזה התיקון הוא מכמה טעמים הראשון מפני שכנזכר לעיל מענין התשובה הוא הזהירות לעתיד והנה לימוד התורה עוזר מאוד לאדם להיזהר בענין זה בין מהצד המציאותי שהוא שקוע בהתחברות להשם שזה מרחיק מדברים רעים ויותר מזה מצד האור הרוחני העצום שבא לנשמה מלימוד התורה וטעם נוסף שלימוד התורה מתקן הוא מפני שבין הסיבות לחומרת העוון הנ"ל הוא שמצוי שהחוטא בזה ראשו ומחשבתו שקועים מאוד בעבירות אלו ולכן לימוד התורה שבו משקיע היטב האדם ראשו ומחשבתו מועיל לטהר הראש והמחשבה מהפגמים הנ"ל וטעם נוסף מפני שאור התורה גדול מאוד לנקות את הנפש מפגמי העוונות החמורים שנהיו בה על ידי חטא זה וטעם נוסף מפני שכח התורה גדול מאוד לתקן הפגם שנעשה בעולמות העליונים על ידי עוון זה

ד. עוד תיקון גדול לזה מבואר בספר שער הכוונות [הנזכר לעיל בתחילת הענין] והוא קריאת שמע שעל המיטה שיש בזה כח להרוג את המזיקים שנעשו על ידי פגם זה ולהחזיר את הנשמות שנכנסו בהם לזכותם לחזור לאוצר הנשמות וכמה שקורא הקריאת שמע יותר בכוונה ויותר בהתלהבות יותר פועל לתקן על ידי זה פגם הנ"ל

ה. עוד תיקון גדול מאוד לענין זה הוא להשתדל שיהיה לימודו וכן תפילתו וקיום המצוות וכל עניני עבודת השם כמה שיותר מעומק הנפש ובחיות ובמידת האפשר בהתלהבות והוא מפני שיש הרבה שכבות לנפש האדם וכשאדם עושה מעשה או מדבר או חושב לא כל הענינים שוים שפעמים זה יותר בעומק הנפש ופעמים פחות והנה העוון הנ"ל מצוי מאוד שהוא או הגורמים אליו נעשים מאוד מעומק הנפש ולכן אם זוכה שגם עבודת השם שלו תהיה בעומק הנפש מועיל זה מאוד מאוד לתקן הפגם ואם זוכה שעשיית התשובה שלו לחטא זה הוא בעצמה מאוד מעומק הנפש ובהתלהבות הוא תיקון גדול מאוד

ו. עוד תיקון גדול ביותר לזה הוא הזהירות בשמירת העיניים והנה זה כשלעצמו חשוב ביותר אך גם הוא תיקון גדול לנ"ל והנה נכתב זה כאן בסיום התיקוני תשובה מפני שהנכון הוא שהוא העיקר הגדול ביותר לשמירת הקדושה לשמור את עיניו ויש בזה שני ענינים הראשון שעצם שמירת העינים מקדש את הנפש בקדושה נוראה והשני שהוא מונעו ממכשולים רבים וגם השמירה נחלקת לשנים הראשון להשתדל בכל כוחו שלא להימצא במקומות המסוכנים לשמירת העיניים והשני שאם חס וחלילה קרה שנזדמן לשם ישמור עיניו בכל יכולתו וכן על דרך זה הזהירות בכל יכלתו מכל קשר עם נשים ובנות

[חלק ד]

א. והנה כיון שהזכרנו מענין התיקון של לימוד התורה מהראוי לכתוב קצת מענין תיקון גדול זה שבאמת הוא עמוד הגדול שעליו עומד כל בנין עם ישראל ויובא כאן בעזהשי"ת קצת מהמובא בחז"ל ובמפרשים בענין זה

ב. כתב החפץ חיים בספרו שם עולם שער החזקת תורה פרק ט' וז"ל [בקצת שינוי] הנה ידוע דעצם לימוד התורה הוא מצוות עשה דאורייתא דכתיב ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם ובריאתו של האדם היה העיקר רק כדי שייגע עצמו בתורה כמו שדרשו בגמ' בסנהדרין בפרק חלק דף צ"ט אדם לעמל נברא שנאמר אדם לעמל יולד והוא לעמל תורה שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך עיי"ש וכו' עכ"ד

ג. ובספר שנות אליהו מהגר"א [הוא פירוש למשניות ונדפס בחלק ממהדורות המשניות בסוף הספר במסכת פאה פ"א מ"א כתב וז"ל וצריך האדם מאוד מאוד לחבב את התורה דבכל תיבה ותיבה שלמד בה הוא מצוה בפני עצמה וכו' אם כן כשלומד למשל דף אחד מקיים כמה מאות מצוות עכ"ל והובאו דבריו בחפץ חיים בספרו שם עולם שער החזקת התורה פרק ט'

ד. וכתב שם עוד החפץ חיים על פי זה שבכל מילה ומילה שלומד נברא מלאך שמליץ יושר עליו

ה. ובספר נפש החיים שער ד' מפרק י"א עד פרק ל"ד האריך הרבה בענין גודל המעלות שזוכה האדם על ידי לימוד התורה עיי"ש דברים נשגבים איך שמתקן המון עולמות עליונים וממשיך אורות עליונים על נשמתו וזוכה להשפיע ברכה וישועה לכל עם ישראל וזוכה שמתווסף על נשמתו תוספת נשמה קדושה מאוד שמעלה את העוצמה והיכולת הרוחנית שלו בהרבה מאוד ומלווה אותו עזר שמים עצום בכל עניניו

[חלק ה]

א. וצריך לידע שעל ידי שנזהר האדם מאיסור הוצאת זרע לבטלה וכן על ידי שנזהר האדם מאיסור נידה זוכה לאורות עצומים מאוד על נשמתו ולהבאת שפע גדול בכל הענינים לכל עם ישראל. ב. וכתוב בחז"ל שקריעת ים סוף היתה בזכות עמידתו של יוסף הצדיק בנסיון שלא נכשל באיסורי עריות והרי שבזכות יוסף ניצלו כל עם ישראל ממיתה ואכמ"ל בפרטי ענין זה אבל רואים מזה גודל הזכות של זהירות אדם יחידי בענין זה כמה מועיל לכל עם ישראל

ג. וכן בגמ' יומא מ"ז ע"א מבואר בענין קמחית שעל ידי זהירותה בצניעות זכתה שכל שבעת בניה שמשו בכהונה גדולה [יותר מבואר הדבר בירושלמי ביומא פ"א ה"א דף ה' ע"א ומגילה פ"א ה"י והוריות פ"ג ה"ב ואכמ"ל בביאור דברי הבבלי שלא יסתרו לירושלמי] והנה כהונה גדולה הוא ענין שמועיל הכהן גדול לכל עם ישראל ורואים גם בזה שהזהירות של יחידים בעניני קדושה וצניעות מועיל לכל ישראל תועלת עצומה

ד. והנה באמת בכל דבר בלימוד התורה וקיום התורה יש תועלת גדולה לכל עם ישראל וכמבואר בדברי חז"ל והאריך בזה בספר נפש החיים אבל מכל מקום נראה מהנ"ל שבעניני קדושה וצניעות יש כח מיוחד שיותר ויותר מועיל כל פרט תועלת עצומה לכל כלל ישראל ויש לזה הסבר ארוך על פי הקבלה ונתבאר בזה בחיבור זה לעיל בפרק א' עיי"ש

ה. ומבואר בספר שער מאמרי רשב"י [הוא מתורת האר"י זצ"ל ונכתב על ידי רבי חיים ויטאל זצ"ל] בדף כ' טור ב' [בדפוס הישן] שכל אדם ואדם לפי דרגתו כל איזה זהירות שיזהר בעניני קדושה וצניעות תמיד גורם על ידי זה שפע עצום ונשגב לכל ישראל והוסיף עוד שממילא פשוט הוא שהוא עצמו הנזהר זוכה ליטול חלק בראש בשפע זה ומקבל שפע עצום עיי"ש דבריו וכמובן שכמה שירבה יותר זהירות מתרבה השפע ובפרט אם צריך להתאמץ לקיים הזהירות מתרבה ביותר השפע

Scroll To Top
Bar Mitzvah in Israel | Bar Bat Mitzvah in Israel Descargar musica