יום שלישי , 16 יולי 2019
חדשות
You are here: Home » מאגר כתבות » דברי יעקב ותעלומת האיש האגדי

דברי יעקב ותעלומת האיש האגדי

בסיעתא דשמיא

הספרים הפלאיים דברי יעקב ותעלומת האיש האגדי מחבר הספרים
פרק א.

א. תופעה המפליאה בשנים האחרונות את עולם התורה בכלל ועולם
הישיבות בפרט, הוא סדרת ספרי דברי יעקב שנכתבו על ידי הגאון הפלאי רבי יעקב עדס
שליט"א.

ב. מדובר בסדרת ספרים בהיקף עצום של עשרות כרכים גדולים מאוד
עם עמודים מרובים, חלק מהכרכים למעלה מאלף עמודים לכרך, סדרה המקיפה את כל חלקי
התורה. המדור הראשון הוא על ש"ס ופוסקים, והוא מכיל עשרים כרכים. מדור בקבלה
ובו ששה כרכים. מדור על תנ"ך ובו שני כרכים. מדור על אגדות הש"ס ובו שני
כרכים. וכרך נוסף על מחשבה ומוסר. וכרך על עניני בית המקדש. ביחד הם ל"ב
כרכים.
ג. בנוסף לזה עוד סדרה של ששה כרכים קדושת יצחק, שהם הספרים
בקבלה מעשית של הג"ר יצחק כדורי זצוק"ל, המכילים כאלף עמודים
בכתי"ק של הרב כדורי, עם עוד למעלה מאלף עמודים הקדמות וביאורים מהרב יעקב עדס
שליט"א.

ד. ועוד שני כרכים מכתיבתו שיעורים של אביו מרן הגאון רבי
יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב על מסכתות שבת ובבא קמא.

ה. וכרך בשם תורת אברהם מתורתו של מרן הגאון רבי אברהם עדס
זצוק"ל סבו של אביו, שהיה מגדולי בעלי רוח הקודש שבדורות האחרונים [נפטר בשנת
תרפ"ה ותולדותיו כתובים בסוף ספר תורת אברהם] ובספר תורת אברהם נאספו דברי
תורה הכתובים בשמו בכמה ספרים, וצורפו להם מאות עמודים של ביאורים לדבריו.

ו. ועוד ספרים נוספים של גדולי הדור שלפנינו שנדפסו על ידי הרב
יעקב עדס שליט"א עם הוספות וביאורים רבים, והכל ביחד למעלה מארבעים כרכים.
המדובר הוא על כמות עצומה של ספרים, שבכל מהלך הדורות היו פעמים בודדות בלבד בעולם
שנכתבו סדרות ענק כאלו על ידי אדם יחידי. ברור הדבר שכתיבת ספרים אלו נעשתה בעזר
שמיימי עצום ואדיר מהשם יתברך שבלי זה לא יתכן כלל כדבר הזה.

 

פרק ב.

 

א. נחזור לסדרת ל"ב הכרכים של דברי יעקב, מדובר בספרים
שבהם בקיאות עצומה ונוראה הספרים מכילים מאות אלפים [בלא גוזמא] של ציטוטים
וציונים שהם מובאים מכל מרחבי הספרות התורנית בדיוק רב.

ב. אבל החלק היותר חשוב שבסדרת הספרים דברי יעקב הוא שיש בהם
בירורים וביאורים עמוקים בעומק הסברא ובבהירות נפלאה. סוגיות מהחמורות ביותר
בש"ס מתבארות שם בצורה בהירה ביותר ומשמחת את הלב, והדברים מגיעים עד לאסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא בירורי הלכות למעשה בכל חלקי התורה.

ג. הספרים בנויים על פי שיטת רבותינו ראשי הישיבות מעתיקי
השמועה, בדרך הלימוד המקובלת בעולם התורה בימינו, כשכל הסברות הדקות והישיבתות מוסברים
בו בבהירות ובהגיון חותך.

ד. דבר הבולט לעיני כל מעיין הוא השילוב שבין היקף להעמקה,
נושאים מרכזיים בכל סדרי זמ"ן נק"ט (זרעים מועד נשים נזיקין קדשים  טהרות), נפרסים במלא היקפם מכל מרחבי התלמוד,
חידושי ותשובות רבותינו הראשונים, פסקי הטור בית יוסף שו"ע ונושאי כלים, דברי
רבותינו קדמוני האחרונים, ויסודות מעתיקי השמועה ראשי הישיבות, וכל זה מתוך העמקה
נוראה, הסברה בהירה וחודרת הקולעת אל מרכז האמת, המכרזת על עצמה, ומושכת את לב
ההוגים בה.

 

פרק ג.

 

א. מהדברים המיוחדים שבסדרת ספרים זו, שהיא מהיחידות בכל מהלך
הדורות שמקיפות את כל חלקי התורה, דהיינו כל מסכתות התלמוד בבלי, וכן כל מסכתות
המשניות שאין עליהם תלמוד בבלי.

ב. וכן כתובים בכרכים על התלמוד בבלי, ביאורים ובירורים בארבעת
חלקי השולחן ערוך, אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, וחושן משפט.

ג. סדרת הספרים על התנ"ך כוללת ביאורים בכל הפרשיות
שבחמשה חומשי תורה, ובכל ספרי הנביאים וכתובים, ביאורים עמוקים בפשט רמז דרש וסוד.

ד. הספרים על אגדות הש"ס יש בהם ביאורים נפלאים באגדות
שבכל מסכתות התלמוד בבלי, והוא מהווה חיבור מיוחד ועוצמתי, המשובב נפש כל מעיין.
במקומות רבים מביא המחבר מדברי גדולי הפוסקים שלמדו הלכות קבועות ומאוששות מהאמור
באגדות הש"ס, ונושא ונותן בדבריהם, ודן אם מצינו מי שחולק בביאור האגדתא, באופן
שיהא נפק"מ לענין ההלכתי הנלמד ממנה. מקומות רבים מתבארים למעיין על פי
הקדמות יסודיות מתורת רבותינו האריז"ל והגר"א בעניני קבלה ונסתרות
התורה. וכמובן לא נעדרים מקומות שבהם נושא ונותן הספר בביאור דברי הגמ' כשלעצמם,
אם בביאור מקראות על פי האמור בסוגיא, ואם ביאור האמור בסוגיות אחרות.

ה. והספרים בקבלה מקיפים את כל חלקי הקבלה, כרך ענק על קבלת
האר"י, שני כרכים על סידור הרש"ש, שהוא סידור הכוונות של המקובלים, שני
כרכים על קבלת הגר"א, וכרך על שמות הקודש.

ו. תשומת לב מיוחדת מסיבים הספרים בתורת הגר"א, שאמנם
בנויים על דבריו בתורת הקבלה, אך משתלשלים לתורת הנגלה, ומאירים את עינו של כל
לומד. עיקרם הוא ביאור מקיף על ספרי הקבלה של מאורן של ישראל אדוננו הגר"א
זיע"א, שדבריו עמוקים וקצרים מאוד, וכל המעיין בספרים הללו עומד משתאה על
המחזה הנורא הנגלה לעיניו, בהארת משנת רבינו הגר"א, הן בתורת הנסתר והן בתורת
הנגלה. מאות ענינים חדשים הן בנגלה והן בנסתר, שקודם להדפסת ספר זה לא נתפרסמו מהם
באוהלי תורה דברים משמיה דרבינו הגר"א זיע"א, נגלים בספרים אלו מתוך
דברי רבינו הגר"א זיע"א עצמו, על ידי העמקה ועיון בדבריו הקצרים המכילים
עולם ומלואו, כמו שהאריכו בני הגר"א ותלמידו הגדול הגר"ח מולאז'ין
זיע"א, ועל ידי צירוף דבריו מעשרות מקומות אל מקום אחד, מתוך משא ומתן עמוק
בהבנת שיטתו וירידה לעומק דברי קדשו.

 

פרק ד.

 

א. הספרים דברי יעקב נמצאים בבתי מדרשות רבים מאוד בכל רחבי
ארץ ישראל, ונלמדים בצורה רחבה ביותר על ידי רבבות בני תורה בכל העולם בצמאון רב
ורבים מאוד לומדים באופן קבוע ממש בספרים אלו. במקומות תורה מרכזיים המכבדים את
עצמם, מסודרים היטב סדרת הספרים ומוצגים בצורה נוחה ובאופן שימושי וזמין, לציבור
הלומדים הקובעים בהם עיון. חלק מהספרים הנ"ל נמצאים גם בכמה אתרים ברשת
האלקטרונית אבל לא כל הספרים.

ב. בכל סוגי הספרים הנזכרים לעיל שבסדרה, הלימוד בהם מרובה
מאוד, ובעיקר בסדרת הספרים על התלמוד בבלי ושולחן ערוך שהמונים לומדים בהם, וידוע
גם על כמה מגדולי ישראל המובהקים שלומדים בהם פעמים רבות.

ג. גם ספרי הקבלה שבסדרה הנ"ל נלמדים ביותר, ובמיוחד שני
הכרכים על סידור הרש"ש שנלמדים מאוד על ידי המקובלים המתפללים בסידור
הרש"ש שספרים אלו נותנים ביאור מקיף מאוד לכוונות הקבלה העמוקות שבסידור
הרש"ש.

ד. וכן שני הכרכים על קבלת הגר"א, שנלמדים מאוד על ידי
המקובלים העוסקים רבות בתורת הגר"א, שספרים אלו מסייעים רבות להבנת דבריו של
הגר"א, ובעיקר שלהבין מאמר בתורת הקבלה של הגר"א פעמים הכרח גמור לזה
לראות את דבריו בכמה מקומות השייכים לענין זה, וקשה מאוד למצוא את המקומות,
ובספרים הנ"ל מובאים בהמון ענינים דברי הגר"א מהרבה מקומות של אותו ענין,
ומבוארים הדברים וצירופם למערכה אחת.

ה. הספר הנלמד ביותר מכל סדרת הספרים הוא הספר דברי יעקב פרקי
מחשבה, שבו יש עשרה חוברות בענינים שונים בעבודת השם יתברך. הספר נפוץ מאוד ונדפס
פעמים רבות מאוד כשבכל מהדורה יש הוספות חשובות ביותר מקודמותיה. ספר זה גם תורגם
לשפות רבות, אנגלית, צרפתית, ספרדית, רוסית, הונגרית, ואיטלקית, ומתקיימים בהרבה
מקומות בארץ ובחוצה לארץ שיעורים קבועים יומיים ושבועיים בספר זה.

ו. פרט יחודי נוסף שבספר המוסר דברי יעקב פרקי מחשבה הנ"ל
הוא, שכאמור יש בו עשרה חוברות בענינים שונים בעבודת השם, החוברת הרביעית היא
חוברת שמלמדת בפירוש דרכים להשגת כוחות על טבעיים בכלל וכח כתיבה על טבעי בפרט,
והדרכים הכתובות שם הם דרכים שהשתמשו בהם גדולי בעלי הכוחות העל טבעיים שהיו בכמה
דורות שלפנינו, דברים שעברו אצל גדולי ישראל מפה לאוזן במשך דורות, והרבה מהם
עולים על הכתב בספר זה לראשונה.

 

פרק ה.

 

א. וכאן נעבור לחלק שאולי יותר מענין בזה, והוא תולדותיו ודרכו
של מחבר הספר, שידוע ומפורסם בעולם לאיש פלאי. ברצוני להדגיש בזה שכבר נכתבו בעשר
השנים האחרונות כמה מאמרים על הרב בכמה עתונים של חרדים ושל חלונים, אבל הדבר ידוע
שבכל המאמרים יש הרבה פרטים שרחוקים מאוד מהמציאות מסיבה פשוטה מאוד, הרב במשך
שנים רבות נמצא לבדו ברוב שעות היממה בחדר סגור, ועוסק בלימוד תורה וכתיבת הספרים
באין שום אדם נמצא על ידו, וגם בשעות שהוא בקשר עם אנשים רוב הקשר הוא שיעורים
ציבוריים שלא עוזרים לדעת את תולדותיו ודרכיו, מספר האנשים שנמצאים עם הרב בקשר
קרוב ממש ויודעים את סודות חייו וסודות הצלחתו הפלאית הוא מועט מאוד, ובכל הפעמים
שניסו עתונאים להוציא מהם מידע נתקלו בחומה סגורה, כך שנאלצו לקחת את כל הדברים
מאנשים מאוד רחוקים שהמידע שלהם הוא מאוד לא מדויק. השונה במאמר זה שהמידע שבו
נאסף בעבודה מאוד מאומצת של שנים רבות של קשר עם האנשים היותר קרובים אל הרב, וכל
פרט הכתוב בו נבדק היטב פעמים רבות בכל דרך אפשרית כל פרט שלא נתברר היטב נכונותו
הושמט מהכתבה גם אם על ידי זה נגרם שהכתבה חסרה מכמה פרטים שבולט חסרונם.

ב. הרב שליט"א כבר משחר ילדותו בגיל צעיר ביותר של שנתיים
וכמה חדשים הוכר על ידי משפחתו והמכרים לבעל כשרון גאוני ביותר ברמה נדירה מאוד.
יש דוגמאות רבות המעידות על זה, אבל נסתפק באחת מהם. בילדותו היה גר המחבר בשכונת
בית וגן ברחוב ברויאר מספר חמש, החיידר השכונתי כיתות הגן שלו היו במקלט של אותו
הבנין, ולכן כבר מגיל מאוד צעיר הוא נכנס אל החיידר, בגיל של שנתיים וכמה חדשים,
שהיה זה הפתרון הפשוט למצוא עבורו מקום להימצא בשעות שאביו היה מלמד בישיבה ואמו
היתה מלמדת בבית הספר. וכיוון שהוא היה מוכשר מאוד, ניסה המלמד כבר אז ללמדו את
הקריאה, אבל הילד לא רצה כלל להסתכל על האותיות וללומדם. נתייעץ המלמד עם אביו מרן
הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב, למצוא פתרון לדבר אולי
בפרסים וכדומה, האב הגדול השיב שלדעתו בגלל הכשרון המיוחד לימוד האותיות משעמם אותו,
ושיקח חומש בראשית וילמד אותו מיד קריאה שלמה של פסוקים שלמים עם הניקוד, ואכן כך
עשה המלמד, לקח חומש, הראה לילד, והתחיל לקרוא בנחת מתחילת החומש בראשית וכו',
פסוק, והילד אחריו, אחר כך שוב הפסוק, והילד אחריו, וכך בערך עד ויכולו. ואז אמר
הילד מכאן והלאה תן לי לבד, וכך עשה. כך ממש כל לימוד הקריאה לקח לו פחות מרבע שעה,
וזה בגיל שנתיים וכמה חדשים, העובדה הזאת נשמרת בסוד כמוס על ידי היודעים אותה,
אבל כך היה המעשה.

ג. בהיותו בשנה שניה של ישיבה לצעירים, ניגש אביו ראש ישיבת
קול יעקב אל הגרש"ז אויערבאך להתיעץ עמו, שמפני כשרונו המיוחד לא מסתדר הדבר
ללמוד עם בני גילו, ואז יעץ הגרש"ז לאביו להקפיץ את הנער בסיום השנה שני
שיעורים, כדי שיסתדר עם הלימודים בישיבה. וכמובן שאביו היה בעד זה, אבל היו רבנים
בישיבה שהתנגדו לדבר, והקפיצו אותו רק שנה אחת. בסיום אותה שנה שוב הורה
הגרש"ז לאביו להקפיצו עוד שנים, ומפני שבישיבה שם לא רצו, העבירו אותו לצורך
זה לישיבה של אביו להמשיך שם לימודיו.

ד. עברו עוד שנים אחדות, וכשהגיע בערך לגיל עשרים וחצי לקח
הגרש"ז לידיו את הטיפול בעלייתו הרוחנית, וקבע לו סדרי לימוד שונים לחלוטין
מהלימוד הרגיל בישיבות כדי שיתאים לכשרונו, סדר לימוד שבו הספיק תוך זמן קצר יחסית
לסיים את לימוד כל הש"ס בעיון רב מאוד כמה פעמים, ומלבד זה עוד לימודי בקיאות
רבים מאוד עם חזרות במספרים עצומים.

 

פרק ו.

 

א. חשוב מאוד להדגיש שעם היות שהגרש"ז הוא שקבע לו את
סדרי לימודו, והוא זה שבכל הפעמים עמד בתוקף שינצל את כשרונותיו וכוחות נפשו בצורה
החזקה ביותר אף שזה שונה מאוד מהדרך הרגילה, אבל בדרכי הלימוד קיבל הרב יעקב עדס
שליט"א המון מאביו ראש ישיבת קול יעקב, שבמשך שנים רבות נכנס לשיעוריו באופן
קבוע וגם כתב שני כרכים של ספרים משיעוריו.

ב. מלבד זה גם למד רבי יעקב עדס שליט"א כתלמיד אצל אביו
ביחידות שעות רבות בכל שבוע במשך שנים רבות, והיו פעמים שיכלו ביממה אחת ללמוד
ביחד כעשר שעות.

ג. גם בשיעוריו הרבים מרבה רבי יעקב עדס שליט"א מאוד
להביא מדברי אביו בהרבה מאוד סוגיות בתלמוד.

ד. וכן בסדרת הספרים דברי יעקב בהרבה מקומות מובאים דברים בשם
אביו, ומלבד זה הוא רגיל לומר לתלמידיו שיש דברים רבים שכתובים בספרי דברי יעקב
שהם בעצם דבריו של אביו ומה שלא כתבם בשמו הוא מפני שיש דברים ששמע ממנו וזוכר את
הדברים אבל שכח ששמע אותם ממנו מרוב הלימוד המרובה ביחד שנים רבות.

ה. עד היום פעמים רבות שהם מדברים ביחד בדברי תורה בסוגיות
רבות בש"ס והוא נחשב לחשוב ביותר שבתלמידיו של אביו.

ו. מלבד אצל אביו ואצל הגרש"ז למד רבי יעקב עדס
שליט"א אצל עוד גדולי תורה רבים מאוד, ומהם יש להזכיר את הגאון רבי מאיר
ברנסדורפר ז"ל דיין בעדה החרדית שאצלו עשה בתוך אברך שימוש בהלכות רבות מאוד
ביורה דעה.

ז. כמו כן יש להזכיר את זקן המקובלים הגאון רבי יצחק כדורי
ז"ל שאצלו היה רבי יעקב עדס שליט"א פעמים רבות וקיבל ממנו הרבה דברים
חשובים מאוד שדרכם הצליח מאוד בפרט בלימוד הקבלה.

ח. יש לציין שעם פטירתו של רבי יצחק כדורי זצוק"ל הפציר
פעמים רבות בנו רבי דוד ברבי יעקב עדס שליט"א שיבוא לישיבת נחלת יצחק להיות
ראש הישיבה וממלא מקום של אביו בכל הענינים, תפקיד שרבים מאוד היו מוכנים לעשות
הכל כדי לקבלו, אבל רבי יעקב עדס שליט"א סירב לדבר מפני שפחד מאוד שזה יפריע
לו בלימודים הפרטיים שלו.

ט. עם כל זה משתדל רבי יעקב עדס שליט"א לסייע לישיבת נחלת
יצחק במה שיכול, ופעמים רבות מאוד מסר שם שיעורים ושיחות מוסר בחול ובשבתות מהכרת
הטוב להרב יצחק כדורי ז"ל על כל הטוב שהטיב עמו.

י. מלבד זה מצוי הרב שליט"א בקשר מתמיד והדוק עם שאר
גדולי וחכמי ישראל שליט"א.

 

פרק ז.

 

א. שבע שנות אברכותו הראשונות של הרב שליט"א, היו שנות
אורה ושמחה, הרב ישב בביתו והגה בתורה הקדושה בשקידה עצומה יומם ולילה, בבית
ששכינה שרויה בו, ושלום ושלוה שוכנים בארמונותיו.

ב. בשנים אלו בא לידי ביטוי דרכו הנעימה והיחודית של הרב
שליט"א בין אדם לחברו בחיי המשפחה, במהלך וסדר מופתי של בית שלם, המסור כולו
לתורה ולרוממות קודש, בלב שמח ובאחדות דעים.

ג. באותם שנים כתב הרב כמות אדירה של מאות אלפי דפים, ערוכים
ומסודרים בסדר מופתי, באלפי מחברות ומאות קלסרים, עמוסים בחקירות ודיונים, ביאורי
סוגיות עמוקות והצעות שיטות ראשונים ואחרונים, חקרי דין מחודשים ופסקי הלכה, עיוני
עומק פלאים הזורעים אור חדש בסברא ישרה מאירה וחודרת, תוך סלילת מסילות חדשות
בהבנה חודרת ומעמיקה, בכל מרחבי התלמוד והפוסקים.

ד. לעת עתה ראו רק חלק מכתבי אותם שנים את אור הדפוס במסגרת
סדרת הספרים הפלאיים דברי יעקב על מסכתות הש"ס, ועוד רבים המה בכתובים.

ה. לכל אורך השנים נלחמו נגד הרב קבוצת אויבים אכזריים, שחיפשו
בכל כוחם להציק ולהפריע, ולגרום נזק ככל שביכולתם. מרן הגרש"ז אויבעראך
זצוק"ל אשר היה מעורב כולו במהלך הענינים, אמר בצער שמעולם לא ראה תלמיד חכם
נרדף בצורה אכזרית שכזו.

ו. יצויין כי מרן הגרש"ז אויברעאך זצוק"ל דיבר
בחריפות רבה בענין זה, וכה היו דבריו חוצבי הלהבות, כי כל מי שיעזור לרבי יעקב עדס
שליט"א יעזרו לו מן השמים, וכל מי שיזיק לרבי יעקב עדס ילחמו בו מן השמים.
במהלך השנים התקיימו דבריו בצורה פלאית, שאי אפשר לתארה במלים, וכידוע לכל הסובבים
והמקורבים של הרב.

ז. זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל, שהיה עוקב
בהתענינות מרובה אחר צעדיו של האברך הקדוש, אמר כי העוזרים לרבי יעקב יתברכו,
והמזיקים לו יהא להם מפלה חמורה בעניני קדושה.

ח. בשנים הראשונות לא השפיעו הרדיפות על הבית עצמו, אולם עם
הזמן החלו האויבים להתנהל במגמה להפריע את חיי המשפחה, באופנים ובדרכים בזויות
ואכזריות.

ט. באותם ימים קשים עמד מרן הגרש"ז אוירבעאך זללה"ה
לצידו של רבי יעקב כצור חלמיש, ניוט ופעל ככל אשר ביכולתו לסדר את המצב, והדריך את
רבי יעקב בכל צעד מה עליו לעשות, כל הנהגתו ומעשיו של רבי יעקב באותה תקופה היה אך
ורק מה שהורה ופסק מרן הגרש"ז אוירבעאך זצוק"ל, ובמשך תקופה ארוכה הצליח
למנוע מן האויבים לפגוע בשלימות הבית הגדול הזה. אך בחצי שנה האחרונה לחייו של
הגרש"ז אוירבעאך הגיעו הדברים עד כדי כך, שהגרש"ז אוירבעאך שראה את המצב
הורה לרבי יעקב כי עליו לעזוב את הבית לתקופת מה עד אשר יסתדרו הענינים וירגעו
הרוחות, כי אין שום אפשרות להמשיך בצורה ובאופן שבו הענינים מתנהלים.

י. אחר פטירתו של הגרש"ז אוירבעאך התגברו הרדיפות מאוד, והאויבים
הקשים חזרו לפעול ביתר תקיפות ובצורה קשה יותר ויותר, עד שחזר להיות פירוד ממושך.

יא. בכל אותה תקופה השקיע רבי יעקב כוחות אדירים לחזור לחיות
בביתו, ולהגיע לידי שלום ושלוה. שום דבר לא עמד נגד עיניו בטירחותיו ובמאמציו
לסידור הדבר, לא הסתכל כלל על ביטול תורה ועל שאר כל השיקולים האחרים, השקפת חייו בענין
זה תקיפה ואיתנה, שהמטרה הקדושה ביותר היא העמדת הבית היהודי, ואין מאמץ שאינו
כדאי למען זה. אך האויבים היו תקיפים ונוקשים, ומנעו בכל כוחם כל אפשרות להביא את
הדברים לידי סידור, עד לנתינת גט.

יב. זמן קצר אחרי הסיום הקשה, הגיעו אל רבי יעקב האנשים הרעים
שידם במעל, כשהם מספרים על מחלות קשות וכל מיני תקלות שקרו אצלהם תיכף הצלחת
מעשיהם הרע, ובפיהם בקשה לסליחה ולתפילה, פגעו בהם דבריו הברורים של אותו זקן מרן
הגרש"ז אוירבעאך זצוק"ל.

 

פרק ח.

 

א. הנקודה המרכזית בכל ענינו של רבי יעקב הוא התמדה פלאית
ביותר תוך כדי ריכוז עצום וחזק מאוד.

ב. תלמידי חכמים שלמדו בתקופת לימודו בישיבת קול יעקב, שאז היו
שנים שלמד בבית המדרש ולא בחדר סגור, היו מספרים איך שראו בעיניהם אותו יום יום
לומד שעות על גבי שעות רצופות בריכוז עצום ונורא.

ג. והיו שעקבו אחריו וראו איך שהיה ממעט בשינה פעמים עד כדי
להסתפק בשינה של כשעתיים עד שעתיים וחצי ביממה, ועם כל זה היה כמעט כל לימודו
בעמידה ובקולי קולות, בהתגברות עצומה ועזה בלא שום סימני עיפות.

ד. כמו כן הם שמו ליבם שאף על פי שבמשך כל זמן לימודו היתה
גמרא פתוחה על הסטנדר, אבל היו זמנים שרוב לימודו היה בעל פה בלא להביט אף לרגע
בגמרא.

ה. באותם שנים היו בחורים ניגשים לשאול אותו שאלות בלימוד,
ונדהמו מידיעתו העצומה בעל פה בלא לפתוח שום ספר כמעט בכל נושא תורני שדברו אתו
כאילו למד אותו עכשיו ממש.

ו. כדאי לציין בהקשר לזה לדבריו בספר דברי יעקב למסכת זבחים
בדף מ"ט ונ' ששם טורח להסביר באריכות את לשון הגמרא, מה שלא רגיל כל כך
בספריו להאריך הרבה בביאור לשון הגמרא, ובסוף הכרך בביאורי אגדות לזבחים דף
מ"ט ונ' כתוב שם הסיבה שהוצרך לזה, מפני שבדף נ' עמוד ב' יש שם חצי עמוד שהוא
החצי עמוד שכפי הנראה הקשה ביותר בכל התלמוד בבלי [המכיל למעלה מעשרת אלפים חצאי
עמודים] ללמדו בעל פה כלשונו בלא שום דילוג והוספה, וכדי להקל על לימוד עמוד זה
בעל פה נכתב הביאור עליו.

 

פרק ט.

 

א. במשך שנים רבות מגיעים אליו מכל הארץ ומכל העולם אנשים רבים
לבקש ברכות ותפילות, והוא מברך ומתפלל על כל המבקשים.

ב. בשנים האחרונות מגיעים מידי יום עשרות של פניות לתפילה ולברכה,
מיהודים טובים הצריכים ישועה, הן בארץ ישראל והן בהמון פזורת ארצות הגולה. האנשים
הסובבים את רבי יעקב עדס שליט"א ראו בעיניהם מאות מופתים, ישועות שמעל דרך
הטבע, ותפילות שנענו באורח פלאי ביותר, הן בעניני פקידה לילדים, הן בעניני זווגים
ושלום בית, הן בעניני תפילות על ילדים שיחזרו לדרך הישר, הן בעניני מסחר ופרנסה,
הן בעניני בריאות ורפואה, והן בשאר כל מיני ענינים.

ג. במקרים רבים מובן היטב על פי נוסח וסגנון התגובה, אימתי
והאם נפעלה ישועה. המקורבים לרב מספרים נפלאות על דיבורים ברורים וחד משמעיים,
אודות ישועה שנפעלה, או תפילה שהתקבלה, כמסופר על גדולי הצדיקים מדורות קודמים.

ד. אמנם באופן חריף מאוד הרב איננו מוכן אף פעם ליטול כסף עבור
זה, היו פעמים שרצו על ברכות ותפילות לתת לו סכומי עתק ממש, והוא בשום אופן לא
מסכים.

ה. הנמצאים אותו, יודעים לספר על סיפורי מופת פלאיים מאוד,
ורבים מאוד היכולים להכיל כרכים רבים, אבל בהוראתו מסתירים את הדברים מאוד.

ו. פעמים שהרב מתפלל על נושא במשך זמן מסויים, ולפתע מפנה את
המבקש לקבל ברכה מאיזה צדיק או רב וכו', המקורבים יודעים שהישועה כבר נפעלה, והרב
מבקש להעלים את כוחו ולתלות את הישועה באותו צדיק או רב, להסתיר ככל האפשר את כוחו
גדול.

ז. קורה שאחר ברכה קצרה נכנס רבי יעקב עדס שליט"א לכמה
שאלות ממוקדות על תוכן הענין והמצוקה, ואז מצביע על איזה פעולה שכדאי לעשות כדי
לפתור את הבעיה בדרכי הטבע, המקורבים יודעים שבדרך כלל מדובר בסגולה מלובשת בלבוש
טבעי, אחרי מעקב רב שנים הם קובעים, שלא קרה פעם שעשו את עצתו, ולא נושעו באופן
פלאי ובלתי מוסבר.

ח. דברים מבהילים התרחשו אצל הרב שליט"א בהוראות עתידיות,
כמה פעמים שהרב שלח לאנשים בכירים מאוד להודיע על איזה דבר מסויים שעל ידי תיקונו
כדת וכהלכה יתרחשו מאורעות פלאיים, או ימנעו נזקים מסויימים שלא בדרך הטבע, בכל
הפעמים שצייתו להוראותיו התקיימו כל דברי קדשו בדיוק נמרץ ובצורה מפליאה.

ט. בהיות רבי יעקב בעיר חברון באיזור מערת המכפלה לתפילות,
נוכחו גם אנשים מאומות אחרות הנמצאים שם בניסים פלאיים שנעשו על ידי תפילותיו
וברכותיו, ונתקדש ברבים שם שמים ותורת ישראל על ידי זה. ברוך מרזל איש חברון,
הפגיש אנשים עם קצין צבא דרוזי משם, שאירע לו נס פלאי ביותר, שלדעתו היה על ידי
ברכה שקיבל מרבי יעקב עדס שליט"א.

י. אבל מה שיותר מזה הוא תפילותיו כחזן, שהמונים מספרים ששינו
את כל מהות ודרך חייהם לטובה על ידי שהתפללו אתו פעם אחת או כמה פעמים בתפילות
ממיסות לב מעומק הלב ומעומק הנשמה בדביקות נוראה מאוד ובשפיכת הלב לפני קונו, ויש
אנשים רבים שהיו חילונים גמורים ועל ידי זה הפכו להיות שומרי תורה ומצוות באופן
מלא.

יא. הרב שליט"א עובר לפני התיבה כשליח ציבור במנין ותיקין
בכותל המערבי, תפילותיו בוקעות רקיעים ועולות לפני אבינו שבשמים, תוך כדי נוגעות בלבות
ציבור המתפללים עמו, המרגישים במוחש את כוחה של התפילה, וטועמים טעם של חטויי
וריצוי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

 

פרק י.

 

א. מלבד לימודיו הפרטיים וכתיבת הספרים, מוסר במשך עשרות שנים
רבי יעקב עדס שליט"א שיעורים בכל חלקי הש"ס ושולחן ערוך, וכבר מסר במהלך
השנים אלפי שיעורים בזרעים מועד נשים נזיקין קדשים וטהרות או"ח יו"ד
אהע"ז וחו"מ, וכן שיחות מוסר רבות מאוד המעוררות את השומעים בצורה עצומה.

ב. בדרך כלל סירב לתת להקליט את שיעוריו, אבל יש פעמים שהצליחו
לשכנעו להקליט, ובפרט אנשי מערכת קול הלשון, ועל ידי זה יש במערכת כל הלשון כמה
מאות של שיעורים ושיחות מוקלטים ממנו, אבל זה חלק קטן מאוד ממה שנאמר, וגם בדרך
כלל השיעורים שברמה יותר גבוהה הם יותר סגורים ולא מוקלטים.

ג. בולט במיוחד השיעור בהלכות החמורות של יו"ד ח"ב,
הנמסר מידי שבוע בהיכל כולל חזון איש הישן. השיעור נמסר לקבוצה מופלגת של עשרות
אברכים תלמידי חכמים מחשובי היכלי התורה בבני ברק, בעומק הסוגיות החמורות של
המסכת, בסידור שיטות הראשונים העיקריות בכל נושא ונושא, ובדברי הטור והבית יוסף
השולחן ערוך והנושאי כלים, לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא בעומק העיון וההבנה.

ה. כמו כן מתקיימים באופן קבוע שיעורי סוגיות לציבור בני תורה,
בהם שוטח הרב מערכת ענק באחת מסוגיות הש"ס הסבוכות במלוא העיון וההיקף,
שיעורי גמרא לציבור הרחב, והמה על סדר מסכתות הש"ס לפי סדר הדף היומי, בהם
מעמיד הרב את צורתא דשמעתא בתוככי הסוגיא כצורתה, ובדרך כלל מגיע בהם גם לעניני
הלכה למעשה, ושיעורי מחשבה והדרכה בעבודת השם. השיעורים  נמסרים לציבור מסולתה ושמנה של עולם הישיבות
והיכלי התורה הידועים והמפורסמים לתהילה.

ו. המשתתפים הרבים בשיעורים מעידים, כי לא התועלת העולה להם
אינה רק בחומר הנלמד בשיעור, אלא בשיטת הלימוד, צורת ניתוח מרכיבי הסוגיא, הגישה
המשולבת של עיון נוקב וחודר עד השיתין עם היקף עצום של בקיאות מדהימה בסוגיות
התלמוד הנוגעות לענין הנלמד, בדברי המפרשים ראשונים ואחרונים, בשיטות הפוסקים
בשו"ע ונו"כ, ובתשובות גדולי המשיבים בספרות השו"ת.

 

פרק יא.

 

א. עם היות רבי יעקב ראשו ורובו כולו בעולם התורה החרדי ביותר,
והציבור הקרוב אליו הוא ציבור רב מאוד של בני ישיבות, חלק מועט מזמנו נותן למצוות
קירוב הלבבות של הציבור החילוני, להחזירם בתשובה על ידי אמירת דרשות לציבור הרחב.

ב. דרשותיו ידועות כדרשות עמוקות והגיוניות, ששינו את דרכם של
אנשים רבים, ויש כיום מאות משפחות שבעברם היו חילונים וכיום הם שומרי תורה ומצוות,
שהחלק העיקרי של חזרתם בתשובה היה על ידי שמיעת דרשות של רבי יעקב עדס שליט"א
חלקם בהיותם בדרשות שלו ממש, וחלקם על ידי שמיעת דרשות של בדיסקים או בכל אמצעי
התקשורת הקיימים כיום, שהוכנסו אליהם הרבה דיסקים עם דרשות ממנו.

ג. חלק מספריו של הרב נמצאים באתר אינטרנט – נקודה תפילות
נקודה נאט.

ד. כמו כן יש שיעורים משודרים ותפילות באתר – נקודה יוטיוב
נקודה קום שיעורי רבי יעקב עדס שליט"א.

 

פרק יב.

 

א. מיסודי משנתו של הרב שליט"א הוא העזרה לזולת, נשיאה
בעול עם חברו, גמילות חסד, חיזוק ועדוד, נתינה וצדקה.

ב. מסירות נפשו של הרב למען הזולת הוא בהפלגה שאי אפשר לתאר
במילים, משפחות רבות של קשי יום, חסרי כל, השרויים במצוקה שנראית כמעט בלתי פתירה,
קיבלו ממנו יחס, עזרה, תמיכה נפשית ותמיכה חומרית, עצה והכונה, עדוד ונוחם, מה
שכלל גם העברת סכומי כסף גדולים שהושגו על ידו במאמצים מרובים, עד שמצבם השתפר והתייצב,
וזכו לחיים טובים ומאושרים.

ג. תדיר חוזר הרב ואומר בשם רבינו החזון איש ז"ל שהמעלה
הגדולה של האדם הוא לעבור את החיים בלא לפגוע בשום יהודי, דמותו של רבו הגדול
הגרש"ז אוירבעאך ז"ל מוצגת על ידו כמחייב לכל יהודי, עד כמה צריך ליתן
נפשו לטובת חברו.

ד. יצויין בזה דבר פלא, שהזדמן כמה פעמים לאנשים שאינם שומרי
תורה ומצוות לחזות מקרוב בפעולתיו למען הזולת, והדבר השפיע עליהם עמוקות, עד כדי
שינוי כל דרכם למוטב, בשמירת תורה וקיום המצוות.

ה. הרב שליט"א מדגיש תמיד כי האדם מצווה על חסד ונתינה
בעיקר בקרב אנשי ביתו הקרובים, ואכן הוראותיו בעניני שלום בית, ובכל הנוגע לחינוך
הבנים, כולם הולכים בנתיב הנתינה והחמלה, ומכוונים את האדם למסירת נפש להיטיב עם
הזולת ולרצות אותו, לתת טעם טוב לשני, ולראות איך לגרום לו שמחה ונחת רוח. רבים
ששיחרו את פני הרב שליט"א בבקשת ברכה ותפילה על עניני שלום בית או חנוך
ילדים, קיבלו מהרב שליט"א עצה והכוונה ששינתה את כל המצב לטובה, ונפשות רבות
ניצלו על ידי כך.

 

פרק יג.

 

א. בדרשותיו מרבה הרב שליט"א לדבר על שני נקודות מרכזיות,
ענין וחשיבות הדביקות בהשם, והדרכה וחינוך לעזרה ותמיכה בזולת. בפרק זה יובאו
מדבריו בענין החסד והעזרה לזולת ובפרק הבא מדבריו בענין הדביקות בהשם.

ב. הרב שליט"א מדגיש שמיסודי היהדות הוא מצוות שבין אדם
לחברו, דהיינו להשתדל להיטיב לזולת ולהיזהר לא לגרום סבל לזולת וכמו שאמרו בגמ'
במסכת יבמות שרחמנות וגמילות חסדים הוא מתכונותיהם של ישראל עיי"ש דברים
נוראים בענין זה.

ג. הרב שליט"א מתריע שודאי כל יהודי רוצה להטיב לזולת
ושלא לגרום סבל לזולת מכל מקום שני שגיאות מצויות בענין זה שגורמות להרבה בני אדם
להיכשל בענין, האחת הוא שהנה הרבה פעמים האדם משתדל לעשות דבר טוב עבור השני ולא
עולה הדבר בידו ונראה לו שנמצא שבזבז כוחו לריק וזה מרפה את ידו מלהמשיך במעשים
כאלו.

ד. ודבר זה שגיאה גדולה הוא וראיה לדבר שהרי מצינו באברהם אבינו
שטרח בהאכלת המלאכים כמבואר בתחילת פרשת וירא ומבואר בגמ' בבבא מציעא פרק שביעי
שבזכות זה זכה שכשהיו צאצאיו בני ישראל במדבר ארבעים שנה ירד להם מן ועוד ענינים
עיי"ש הרי שקיבל על מעשיו אלו שכר עצום שמליוני בני אדם קיבלו בדרך נס מן
השמים מאכלם יום יום במשך ארבעים שנה [וזה אינו כל השכר ועוד שכר עצום חוץ מזה יש
ואכמ"ל] והנה כשאברהם האכיל המלאכים בפשוטו לא היה כאן באמת הטבה שהרי מלאכים
אינם צריכים לאכול אלא שהוא לא ידע בתחילה שהם מלאכים וכיוון להאכילם ועל ניסיון
זה להיטיב זכה לשכר כל כך גדול

ה. ובביאור הדבר אמאי על נסיון להיטיב אף על פי שלא הצליח
להיטיב יש שכר כל כך גדול היה אפשר לפרש שהוא משום שעכ"פ רצון טוב ומאמצים
מתוך רצון טוב יש כאן אבל החפץ חיים כתב שיש כאן עוד ענין יותר גדול מזה שהנה כבר
ביארנו לעיל שסדר הבריאה הוא שכפי הפעולות בעולם הזה כך נפעל בעולמות העליונים
ושוב לפי העולמות העליונים יש תוצאות בעולם הזה וביאר החפץ חיים שבשעה שיהודי
בעולם הזה משתדל לעשות חסד בין עלה הדבר בידו ובין לא עלה הדבר בידו הוא מעורר את
מידת החסד בעולמות העליונים ועל ידי זה יש הטבה גדולה לכל עם ישראל נמצא לפי זה
שאף פעם אין כזה דבר שאדם השתדל לעשות חסד ולא עלה הדבר בידו אלא תמיד כשהשתדל
לעשות חסד פעל על כל פנים להרבה ענינים אחרים חסד על ידי שעורר בעולמות העליונים
את מידת החסד ומכל מקום הביא החפץ חיים מחז"ל שבמקום שכן הצליחו מעשיו המצוה
והשכר יותר גדולים עיי"ש

ו. והדבר השני שעלולים לטעות בו בענין הרצון להטיב ולמנוע סבל
הוא שמתיחסים רק לדברים גדולים ולא לדברים קטנים כגון שיש אנשים שמאוד נמנעים
מלצער את הזולת בצער גדול אבל מצער קטן אינם נמנעים ובאמת צריך מכל צער לזולת
להיזהר וכתב החזון איש בקובץ אגרות שלצער בדיבור אפילו צער מועט ואפילו לזמן קצר
הוא איסור דאורייתא עיי"ש דבריו והנה דבר זה קשה מאוד להיזהר ממנו וצריך ממש
שימת לב גדולה להיזהר ממנו אבל הוא חיוב גדול להשתדל בזה ואשרי מי שזוכה להיזהר
בזה באופן מוחלט

ז.  וכן לאידך גיסא לענין ההטבה לא רק כשבידו להטיב
טובה גדולה לזולת מצוה לעשות כן אלא אף בדבר מועט

ח. הרב שליט"א רגיל להזהיר, שהרבה פעמים אצל בן אדם שהוא
נמצא באיזה מצוקה נפשית מאיזה סיבה שהיא ובצורת החיים של ימינו הוא דבר מצוי מאוד,
ואף שכלפי חוץ הרבה פעמים אין זה ניכר אבל בתוכו פנימה ליבו שבור לרסיסים ואדם
שפוגע בו אפילו פגיעה קלה יכול לצערו צער גדול מאוד מפני שזה מצטרף לצער הגדול שיש
לו בלאו הכי וכן לאידך גיסא הזוכה לשמחו אפילו על ידי דבר קטן שינה הרגשתו בשינוי
גדול מאוד.

ט.  ומעשה אצל החזון
איש שהיה אדם שהיה מתייעץ עמו בכל מיני ענינים מעסקי עולם הזה שלו ואף על ענינים
פעוטי ערך מפני שהיה קשה לאותו אדם להכריע לבד והספקות היו מטרידים אותו מאוד
והחזון איש היה משיב לו על כל דבר ופעם אחת התנצל אותו אדם לפני החזון איש על
שמבטלו מענינים חשובים בשביל דברים פעוטי ערך והשיב לו החזון איש שבאמת אף אותם
שבאים לשאול אותו על ענינים גדולים מאוד שבעניני עולם הזה כגון קניית דירה
וכיו"ב עיקר הטובה מה שהוא עושה להם אינו מה שמסתדר להם אותו הענין שמסופקים
בו אלא עיקר העזרה עבורם הוא מה שמתיישבת דעתם על ידי עצתו ואם כן בזה אין הבדל
בינם לבין אותו השואל שליישב דעתו נצרך לענות לו אף על ענינים פעוטים ויש ללמוד
מעובדה זו כלל גדול שמלבד שהמצוה להטיב ולמנוע סבל הוא אף בדברים קטנים עוד יש בזה
שהרבה פעמים באמת אינם כלל דברים קטנים אלא דברים גדולים כיון שלזולת ענין זה
מצערו מאוד או משמחו מאוד.

י. לבני תורה חובשי ספסלי בית המדרש, רגיל הרב שליט"א להזכיר,
שענין המצוות שבין אדם לחברו הוא גם ברוחניות שמצוה גדולה לעזור למי שצריך עזרה
ברוחניות וכגון שיודע מחברו שאינו מבין טוב סוגיית הגמרא וצריך עזרתו הוא מצוה
גדולה לעזור לו ומבואר בחז"ל שעל ידי זה זוכה גם העוזר עצמו להצלחה גדולה
בלימודו.

יא. ומוסיף הרב דבתורת הקבלה מבואר שיש עשר ספירות ואחת מהם
היא ספירת החסד ופעולות הספירות העליונות תלויות הרבה במעשיהם של עם ישראל כמו
שמבואר באריכות בספר נפש החיים מהג"ר חיים מוואלוז'ין זצוק"ל ובשעה שאדם
עושה חסד עם חברו נעשה על ידי זה שני דברים האחד מתעוררים בשמים האורות העליונים
השייכים לספירת החסד ועל ידי זה נעשה שפע רב בכל העולמות המביא ברכה לעם ישראל
והשני אדם זה שהוא זה שעורר את מידת החסד נעשה צינור אל אורות אלו ועל ידי זה באים
האורות השייכים למידת החסד בעניניו.

יב. ובדרך זו מסביר הרב שליט"א את גודל החשיבות להתמסר
לעשיית חסד גם במקום שהדבר קשה וצריך עבורו מסירות נפש, שכאשר אדם עושה חסד בזה
מעורר בשמים את האורות השייכים לספירת החסד וכנ"ל אמנם יש ספירה עליונה מאוד
הנקראת כתר שהיא רחמים עליונים בלי גבול ולמעלה מכל טבע וכאשר האדם משתדל למעלה
מדרך הטבע לעזור לאחרים בזה מעורר את האורות השייכים למידת הכתר ועל ידי זה בא שפע
הרבה יותר גדול של רחמים מן השמים וכשאדם עושה למעלה מכוחו עבור הזולת יש בזה
בחינה של עשיה למעלה מדרך הטבע.

יג.  ובגמרא במסכת שבת
דף קנ"ו ע"ב איתא ומדרבי עקיבא נמי אין מזל לישראל דרבי עקיבא הויא ליה
ברתא אמרי ליה כלדאי ההוא יומא דעיילה לבי גננא טריק ליה חויא ומיתא הוה דאיגא
אמילתא טובא ההוא יומא שקלתה למכבנתא דצתא בגודא איתרמי איתיב בעיניה דחיויא לצפרא
כי קא שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה אמר לה אבוה מאי עבדת אמרה ליה בפניא
אתא עניא קרא אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא וליכא דשמעיה קאימנא שקלתי
לריסתנאי דיהבית לי יהבתיה ניהליה אמר לה מצוה עבדת נפק רבי עקיבא ודרש וצדקה תציל
ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה ע"כ.

יד. והנה באמת נראה להדיא מלשון הגמ' שבכל מצוות צדקה יש כח זה
אבל מכל מקום בלא למעט בכח זה בכל צדקה יש להוסיף שהיה אצלה בזה בחינה מסוימת של
צדקה למעלה מדרך הטבע שהרי אם כולם היו טרודים בהמולת החתונה עד שלא שמעו כלל את
קולו של העני ודאי שהכלה עצמה טרודה ובכל אופן היה לה את הרגישות לשים לבה לראות
אם יש שם מי שסובל וגם בדרך כלל רחוק הדבר שהכלה תתן את האוכל ששייך לה עצמה ולכל
היותר תאמר למישהו שידאג לעני והיא לא עשתה כן אלא טרחה בעצמה ונתנה את האוכל שלה
עצמה וזה סיבה ביותר לזכות לחסדים עליונים מן השמים למעלה מדרך הטבע.

 

פרק יד.

 

א. בענין וחשיבות הדביקות בהשם, רגיל הרב שליט"א להקדים לבאר
את מהות נשמת היהודי, כי הנה האדם מורכב מגוף ונשמה מהו הגוף כל אדם רואה ומבין אך
מהי הנשמה היא חידה גדולה וכדי להבין זה צריך להקדים במשל מהשמש וקרני השמש אם אדם
מניח קרש באמצע קרני השמש אחרי הקרש לא קיימים קרני השמש [עכ"פ אותם החלקים
בקרניים הנראים לעין פשוטה] והסיבה לזה הוא מפני שכל המציאות של קרני השמש זה רק
היניקה וההימשכות שיש להם מן השמש וכיוון שהקרש אינו נותן להם לקבל מהשמש ממילא
אינם קיימים.

ב.  מסביר הרמח"ל
בספר אדיר במרום שזה גם המהות של הנשמה שהיא שפע רוחני שנמשך מהשם יתברך וכל
המציאות של הנשמה זה רק השפע שהיא מקבלת מהשם יתברך ואין עוד דבר מלבד זה בנשמה
ולכן הנשמה היא כל כך רוחית בלא תפיסה גשמית כלל.

ג.  על פי זה מבאר הרב
שליט"א שבאמת לנשמה אין שום נטיות לרע, כי הרי שפע רוחני מהשם יתברך ודאי הוא
טוב לגמרי, והכח הרע של האדם אינו מהנשמה עצמה אלא מכוחות רוחניים המתלוים אל
הנשמה ועלולים חס וחלילה לפתות את הנשמה לרע אבל הנשמה בעצמה אין בה צד של רע כלל
ועיקר.

ד. עוד מוסיף הרב שליט"א כי הנה בעולם קיימים שני סוגי
דברים הסוג הראשון כמו ברזלים ואבנים שלקיומם אין צריך מזון והסוג השני כמו צמחים
ובעלי חיים שלקיומם צריך מזון אם נניח כבש בלא מזון במשך תקופה מסוימת ימות הכבש
מפני שנפשו תצא ממנו ואחרי כן גם גופו ירקב.

ה.  האדם כמובן גם הוא
מסוג השני הצריך מזון אמנם לא רק גופו של האדם צריך מזון אלא גם נשמתו של האדם
צריכה מזון אבל המזון של הנשמה איננו מזון גשמי אלא מזון רוחני ובלא מזון זה הנשמה
נמצאת בתחושת רעב ואם נמשך מצב זה של חוסר מזון לנשמה תחושת הרעב של הנשמה מתגברת
עד למצוקה נפשית. ואמנם האדם יכול להסתיר מעיני הבריות את המצוקה הנפשית הזו אבל
בתוך לבו הוא מודע היטב למצוקה זו כך שנוצר מצב שאצל רוב האנשים בעולם יש לכל אדם
שני תפקידים בחיים בראשון הוא מצליח ובשני הוא כמעט תמיד נכשל התפקיד הראשון שבו
לפעמים הוא מצליח הוא לשכנע את הסובבים אותו שנשמתו נמצאת במצב שמחה ואושר והתפקיד
השני שבו כמעט תמיד הוא נכשל הוא לשכנע את עצמו שנשמתו נמצאת במצב של שמחה ואושר.

ו.  הדרך היחידה לפתור
באמת את הבעיה הזו הוא לתת לנשמה את המזון שלה אלא שלצורך זה כמובן צריך לברר מהו
המזון של הנשמה

ז.  ואת התשובה לזה כתב
דוד המלך בספר תהילים מזמור מ"ב שכתוב שם כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי
תערוג אליך אלקים צמאה נפשי לאלקים לקל חי מתי אבוא ואראה פני אלקים פירוש הדברים
שמסביר דוד המלך שהמזון שצריכה הנשמה ושאליו צמאה הנשמה הוא לקבל אור רוחני מאת
השם יתברך וכל זמן שחסר זה לנשמה מרגישה הנשמה כמו איל צמא שמסתובב במדבר ומחפש
מעין של מים זכים לשתות מהם.

ח.  וכאן מגיעים לשאלה
המרכזית איך באמת משיגים את האור הרוחני הזה מהשם יתברך, אשר אור זה הוא המזון של
הנשמה התשובה לזה מתחלקת לשני חלקים שבעצם משלימים זה את זה

ט.  האחד הוא הקשר
הנפשי עם השם יתברך המתבטא בדיבור אתו וכמו לדוגמא ספר תהילים שכתב דוד המלך הכולל
בקשות להשם יתברך והודאה להקדוש ברוך בלשונות רבים ומגוונים המלאים בהשתפכות הנפש
להשם יתברך [ועיין בשו"ת נודע ביהודה בדבריו שם למי שחיפש ריבוי תחנונים
ותשבחות להשם יתברך והשיבו שאין יותר טוב בזה מספר תהילים].

י.  והשני הוא הקשר עם
התורה שנתן השם יתברך לעם ישראל וענין הקשר עם התורה שצריך לידע שהתורה אינה רק
ספר חכמה בלבד אלא גנוז אור רוחני מהשם יתברך בתורה שעל ידי שאדם מתקשר עם התורה
ממילא הוא מקבל מאור זה.

יא.  והקשר עם התורה
מורכב גם כן משני חלקים המשלימים זה את זה והוא לימוד התורה וקיום התורה בכל רגע
שאדם לומד את התורה הוא מביא אור רוחני מהשם יתברך על נשמתו ובכל רגע שאדם מקיים
מצוה של התורה בין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות שבין אדם לחברו בין מצוות
שבעשיה כגון הנחת תפילין או עזרה לזולת ובין מצוות שבחוסר עשיה כגון הימנעות
מאכילת חזיר והימנעות מפגיעה בזולת באותה שעה מביא האדם אור רוחני מהשם יתברך על
נשמתו.

יב.  ונשאלת השאלה אם
כך הם פני הדברים אם כן מדוע הרבה בני אדם טוענים שהם ניסו ללמוד תורה או לקיים
דברים מהתורה ולא הרגישו את האור הזה או בניסוח אחר של השאלה מהי דרך לימוד התורה
וקיום התורה שבה כן ניתן להבטיח את הרגשת האור העליון הזה.

יג.  התשובה לענין
הנ"ל שורשה הוא שעיקר אור זה מאיר אל הנשמה והנשמה בעולם הזה נמצאת בתוך מסך
של הגוף שבמידה חלקית מונע מן הנשמה את הרגשת האור הזה. משל למה הדבר דומה לאדם
שעבר ניתח עם הרדמה מקומית וביקש ממנו המנתח לחתוך חמש ס"מ נוספים יותר ממה
שצריך לרפואתו ורוצה זה המנתח למטרה אחרת אם האדם הוא כסיל יסכים לזה מפני שטוען
שבלאו הכי מכח ההרדמה המקומית אינו מרגיש מאומה אבל אם האדם הוא חכם אינו מסכים
לזה מפני שמבין שאחרי שעה כשיתעורר מההרדמה כל ס"מ נוסף שחתוך גורם כאב קשה
מאוד וכך גם הנשמה כאן בעולם הזה נמצאת במסך הגוף שהוא כאילו מרדים אותה ולכן אין
את הרגשת האור במילואה ורק אחרי הפטירה שאז נפרדים הגוף והנשמה זה מזה אז כל מצוה
שאדם עשה בחיים ויצרה המצוה אור עליון מלוה אור זה את הנשמה ולצד שני כל עבירה
שאדם עשה פצעה את הנשמה ואז מרגיש את זה האדם היטב

יד.  אבל הנידון שלנו כאן הוא לא לעולם הבא אלא
בעולם הזה האם יש דרך להרגיש את האור העליון הבא מלימוד התורה וקיום התורה ומהקשר
הנפשי במחשבה ובדיבור עם השם יתברך והתשובה לזה הוא שכן אפשרי הדבר ומשום שאף על
פי שהמסך של הגוף מאפיל על הנשמה מלהרגיש את האור במילואו אבל חלקים מהאור ניתן
להרגיש גם בעולם הזה אלא שהם מועטים וכדי שיוכל האדם להרבותם ולהרגיש באופן מרובה
ובעוצמה חזקה מאוד את האור יש שני עצות הדרך האחת הוא שאם מרבה האדם מאוד בלימוד
התורה ובקיום המצוות בזה אף על פי שהאור הבא מכל לימוד ומכל מצוה רק מעט ממנו
מורגש בעולם הזה אבל על ידי הצטברות של האורות נעשה הדבר מורגש בצורה חזקה.

טו.  והדרך השניה
להרגיש היטב את האור העליון הזה היא יותר קצרה בהרבה אך היא צריכה שימת לב היטב
ולהבין אותה צריך להקדים הקדמה שכמו שבדברים הגשמיים פעולות מעשיות פועלות דברים
כגון אדם לוקח קרש ושובר אותו נעשה מקרש גדול שני קרשים קטנים או לצד שני אדם לוקח
שני קרשים קטנים ומחבר אותם על ידי פטיש ומסמרים נעשה משניהם קרש יחידי גדול כך
ממש באורות הרוחניים הבאים מהשם יתברך אל הנשמה יש כח למחשבתו של האדם ובפרט
למחשבה מרוכזת לפעול פעולות באורות אלו.

טז.  ולעניננו בשעה
שאדם לומד תורה או מקיים מצוה אם יתרכז האדם במחשבתו באותה שעה ויתבונן קודם
בעוצמתו הגדולה של השם יתברך שהוא בורא כל העולם ומהוה הכל ויכוין האדם במחשבתו
שלימוד זה שלומד עכשיו או מצוה זו שמקיים עכשיו תהיה צינור רוחני שדרכו תתחבר
נשמתו להשם יתברך ודרכו יבוא שפע רוחני ואור עליון מהשם יתברך לנשמתו יש כח למחשבה
זו לפעול באמת את הפעולות הרוחניות האלו ובלימוד תורה ובקיום מצוות באופן זה בזמן
מועט יכול האדם להרגיש באמת את האור העליון.

יז. והנה דברים אלו יש להאריך בהם הרבה, ואכן הרב שליט"א
בדרשותיו ובמאמריו מסביר הרבה את מהות הדברים ואת הדרכים להשיגם, וכאן הובאו רק הדברים
באופן כללי, והמתבונן בהם יראה איך על ידם אפשר לו לאדם להגיע אל האור האמיתי
ולהתענג בעולם הזה על הקשר הנפשי עם השם יתברך.

Comments are closed.

Scroll To Top
Bar Mitzvah in Israel | Bar Bat Mitzvah in Israel Descargar musica